Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

TAM QUY Y


Đồng tu học Phật chúng ta bước vào cửa Phật, bài khóa đầu tiên chính là tiếp xúc “Tam quy y”. Tam quy y chúng ta đã giảng rất rõ ràng, rất tường tận rồi, bạn rốt cuộc có quy hay không? “Quy” chính là quay về, quay đầu. Bạn rốt cuộc có quay đầu hay không? Y là nương tựa, bạn có nương tựa hay không? Nếu chỉ quy y trên hình thức, chỉ làm một nghi thức quy y nhưng trên thực tế không có quay đầu, không có nương tựa, thì quy y như vậy là giả, không phải thật, hữu danh vô thực. 

- “Quy y Phật” là Giác mà Không Mê. 
- “Quy y Pháp” là Chánh mà Không Tà. 
- “Quy y Tăng” là Tịnh mà Không Nhiễm. Phật thuyết đại thừa Vô Lượng Thọ giảng giải

PHÉP TẮC NGƯỜI HỌC TRÒ GIẢNG GIẢI
PHÉP TẮC NGƯỜI TRÒ Lời tựa “Phép Tắc Người Trò” tên ban đầu là “Huấn Mông Văn” do tú tài Lý Dục Tú biên soạn khoảng năm Khang Hy triều nhà Thanh. Nội dung trong đó chọn lấy “Luận ngữ” học để viết thành sáu điều: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đệ, cẩn nhi tín, tấn ái chúng, nhi thân nhân, hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn”.Văn nghĩa của những câu này là dùng ba chữ làm một ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới