Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Dernell
25/07/2016 04:22:57

Tee-hee I figgured it's okay I got most of it done but a few dishes.. phew! And you#3&9;re welcome Rob, I am happy you are happy. I got bubble gum breath kisses today from My nephew! YAY! He like's your book has me read it to him hahaha. He's 3. He obviously is going to be a great book reader!

Lele
25/07/2016 08:49:11

Your posting really stntgihaered me out. Thanks!

Storm
11/10/2016 00:36:11

auto insurance adjuster jobs in ct

Mande
19/10/2016 13:20:18

kreditkarte versicherung visa

Deon
31/10/2016 07:03:03

companies need quote car insurance portions namely advice cheap car insurance affected accident coverage available NJ car insurance assumption insurance http://www.cheapestcarinsurancible.info/ such

Janisa
11/12/2016 15:50:13

its work auto insurance other months viagra levitra public minds good car insurance rates extra medical

Bettie
22/02/2017 01:52:41

pay u go car insurance

Sukey
25/02/2017 19:33:19

günstiger privatkredit

Jailene
26/02/2017 10:51:37

free coins fifa 16 without human verification

Heidi
27/02/2017 09:02:14

http://www.free-coins.club/

Rochi
28/02/2017 01:52:07

meez coin generator free download

Latisha
10/03/2017 19:56:21

Cialis is generic viagra legal in us

Kasara
17/03/2017 08:44:38

motor vehicle insurance zurich

Christy
02/04/2017 12:05:28

autokredit vergleich

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới