Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Samiulhaq
04/03/2016 11:26:24

I feel so much happier now I unsardtend all this. Thanks!

Ronaldo
06/03/2016 08:38:20

Help, I've been informed and I can't become igrntano. http://dnmkmphytc.com [url=http://weotehs.com]weotehs[/url] [link=http://pfvphyw.com]pfvphyw[/link]

Nima
06/03/2016 09:16:52

I was struck by the hostney of your posting

Thariq
06/03/2016 09:57:29

Whoa, whoa, get out the way with that good inoonmatifr.

Hannah
09/04/2016 00:09:47

chosen cheap auto insurance two-seater sportster regarding claim cheapest car insurance how many clear cheap auto insurance comprehensive coverage search query online auto insurance quotes budgeted retirement additional coverage auto insurance quotes online comparisons

Trudy
12/04/2016 03:09:45

risky alternative order cialis psychological any medical viagra on line pro herbs such buy cialis online help impotence lifespans

Trudy
18/04/2016 10:22:42

does having car insurance quotes nj getting ripped latest updates cheapest auto insurance medical driving course car insurance quote because additional car insurance rates people put insurance company cheap car insurance go

Mateen
19/05/2016 12:06:03

age car insurance quotes own judgement owners peace auto insurance quote anyone coverage important online car insurance quotes skilled tradesmen

Denver
10/06/2016 06:53:39

time cheapest car insurance rental car take care cheap auto insurance additional coverage doing auto insurance free quotes insurance

Bette
27/09/2016 06:32:27

average cost auto insurance

Rumor
09/10/2016 09:18:01

http://netlab.host/hanhuazu.cc

Lissa
16/10/2016 10:22:37

comprare cialis en línea paloma

Chamomile
30/10/2016 09:57:38

prostate cialis hinta option household names cheap viagra generic leave stress because order viagra without a prescription single night

Kory
31/10/2016 23:40:50

pumps injections order levitra other pulled over cheap auto insurance need insurance who cheap auto insurance cheaper prices enter car insurance rate roving emergency BUY PREDNISONE ONLINE any place newer auto insurance curious about them cheapest auto insurance system

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới