Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Kinh Vô Lượng Thọ
Total tracks: ( 145 )

Tổng hợp 1 đĩa
Total tracks: ( 41 )

Tổng hợp 2 đĩa
Total tracks: ( 42 )

Hoa Nghiêm Áo Chỉ
Total tracks: ( 66 )

Giáo Dục Đạo Đức
Total tracks: ( 19 )

Bồ Tát Chí Nhạo Kinh
Total tracks: ( 17 )

Thập Thiện Nghiệp Đạo
Total tracks: ( 80 )

Cảm Ứng Thiên
Total tracks: ( 38 )

Không Làm Giặc Quốc Gia
Total tracks: ( 8 )

Bát Nhã Tâm Kinh
Total tracks: ( 7 )

Bát Đại Nhân Giác
Total tracks: ( 5 )

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới