Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 2

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 2


 

PHẨM I: “PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG”
“Như thị ngã văn” 

Bốn chữ “Như thị ngã văn” hàm nghĩa rất sâu rộng, thậm chí có thể nói “khôn cùng tận”. “Như thị” là gì?

Các đại đức xưa thuyết minh cho chúng ta bằng cách nói đơn giản nhất “như thị chi kinh”, tức là “tôi đích thân nghe Phật nói”. Đây là cách giảng nói đơn giản. Vậy “tôi” là ai? Đó là tôn giả A Nan. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, giảng kinh nói pháp tuyệt nhiên không có ghi chép. Khổng Lão Phu Tử năm xưa ở đời dạy học cũng vậy. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của ngài cảm thấy lão sư cả đời nói pháp, không thể để cho những gì đã nói ngay đời này bị chìm mất mà phải lưu truyền cho những đời sau. Các học trò của đức Phật bèn mở hội thảo luận làm thế nào đem tất cả kinh Phật lưu truyền lâu dài. Từ đó mới có cuộc kết tập này. 
Trong lúc kết tập kinh tạng, hoàn toàn phải nhờ vào sức nhớ của người ngay lúc đó. Phật nói pháp bốn mươi chín năm, không một cá nhân nào có thể ghi nhớ kinh giảng trong suốt bốn mươi chín năm. Ở thế gian này, chúng ta cũng không thể tìm ra được một người. Chưa kể bốn mươi chín năm, những thứ đã giảng từ chín năm về trước, e rằng chúng ta còn quên sạch. Rất may trong hàng đệ tử Phật, năng lực ghi nhớ của tôn giả A Nan đặc biệt mạnh. Năng lực này của ngài A Nan rất thù thắng, sau khi nghe qua một lần, vĩnh viễn không hề quên. Cho nên khi kết tập kinh tạng, ngài A Nan được tuyển cử để giảng lại, đem kinh Thế Tôn cả đời đã giảng trùng tuyên giảng lại lần nữa. Lần giảng lại, thính chúng đều là những bậc đại A La Hán, đệ tử lớn của Phật. Những vị này đến nghe ngài A Nan thuyết và làm chứng cho A Nan. 
Cuộc kết tập lần thứ nhất, có năm trăm A La Hán nghe A Nan giảng lại. Trong năm trăm người, nếu chỉ một người nêu ra ý kiến: “A Nan! Câu nói này dường như không phải Phật nói”, thì nội dung lời nói đó phải xóa bỏ lập tức. Lời giảng lại của A Nan phải được toàn thể năm trăm người thảy đều thông qua, như vậy mới có thể ghi chép, trở thành kinh điển truyền cho đời sau. Đó là lấy chữ tín đối với đời sau, người đời sau có được kinh điển, mới khởi lòng tôn kính. A Nan giảng lại như Phật đã nói, không hề khác nhau. Cho nên mở đầu kinh “Như thị ngã văn” còn có rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta có thể tham khảo chú giải của đại đức xưa. Ngày nay chúng ta phải học tập, lấy bổn tông mà nói mật nghĩa của “Như thị”. 
“Như” là chân như bổn tánh. Cả đời Thế Tôn thuyết pháp đều nói rõ thể - tướng. Tác dụng của “tự tánh” là “thật tướng các pháp” mà kinh Bát Nhã đã nói. Phật dùng chữ “như” để đại biểu “tánh như tướng, tướng như tánh, tánh tướng không hai”. Tánh từ trên lý, tướng từ trên sự, “lý như sự, sự như lý, lý sự không hai”. Phật nói rõ đại đạo lý cũng như chân tướng sự thật này, cho nên khi vừa mở kinh ra liền gặp hai chữ “như thị”, chính là chân thật tuyên nói tổng cương lĩnh. Nếu có người đặt câu hỏi “Kinh điển Phật giáo nhiều như vậy, rốt cuộc thì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói những gì?” Chúng ta chỉ có thể nói “như thị”. Muốn giải thích một cách tỉ mỉ một bộ đại tạng kinh thì quan trọng phải giảng hai chữ “như thị”. Không có bất cứ câu chữ nào siêu việt hơn hai chữ “như thị”, cho nên ý nghĩa của hai chữ này sâu rộng vô tận. Theo bổn tông và cổ đức xưa: “như” là “thị tâm thị Phật”; “thị” là “thị tâm tác Phật”. Cách nói này hoàn toàn theo kinh Quán Vô Lượng Thọ. 
Nguyên lý cơ bản của Tịnh tông chính là hai câu “thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật”. Hay nói cách khác, tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Ai mà chẳng có tâm? Cho nên Phật nói “tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật”. Vì sao nói vốn dĩ thành Phật? Thị tâm thị Phật. Tông môn nói “minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”, minh tâm là chân tâm, chân tâm là bổn tánh. Minh tâm chính là kiến tánh. Kiến tánh, tâm tánh chính là Phật, vì sao tâm và tánh đều là Phật? Và hà tất phải phân biệt hai chữ “tâm”, “tánh”? Hai chữ này đương nhiên có hai cách nói. Thông thường nói: “tánh là bản thể của tâm, tâm là tác dụng của tánh”. Hay nói cách khác, tâm chúng ta có thể có dụng, từ trên thể gọi là tánh, từ trên dụng thì gọi là tâm. Cho nên có lúc chỉ cần dùng một chữ “thể dụng” để nói tâm cũng được, nói tánh cũng được. Hai chữ này hợp lại, một gọi là “thể”, một gọi là “dụng”.
Chúng ta vốn dĩ đã là Phật, nhưng vì sao hiện tại không phải là Phật? Vì chúng ta làm cho tâm tánh mê mất, kinh nói mê mất không phải đã mất thật sự cho dù chúng ta có biến thành ngạ quỷ, súc sanh, đọa A Tỳ Địa ngục, tâm tánh không hề bị mất mà vẫn tồn tại, chỉ là chúng ta mê mất thôi. Bản thân có chân tâm, có bổn tánh mà không thể giác ngộ, đó là vì sau khi mê rồi, chúng ta không gọi là tâm cũng không gọi là tánh nữa, vậy gọi là gì? Phật pháp gọi là thức, “tình thức”. Tình thức chính là tâm tánh đã mê, khi giác ngộ mới gọi là tâm tánh. 
Tâm tánh rốt cuộc là như thế nào? Làm thế nào mới có thể nhận biết nó? Phật nói, thể của tâm tánh là không tịch, nó không phải là một vật chất, thế nhưng nó đích thực đang tồn tại, tất cả hiện tượng vật chất đều từ nó biến hiện ra. Nó là cội gốc của vũ trụ nhân sinh. Như vậy vũ trụ nhân sinh từ tâm tánh biến hiện ra. Cho nên kinh Hoa Nghiêm, Phật nói “mười pháp giới y chánh trang nghiêm, do tâm hiện ra”, đó là do chân tâm chúng ta biến hiện. Sự biến hóa đó do thức, mê rồi mới có biến hóa nhiều như vậy. Trong mười pháp giới, từ trên “Phật, Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác”, xuống sáu đường, càng hướng xuống, mê càng sâu; càng hướng lên, mê càng ít, đều là mê mất đi tâm tánh. Nếu không mê chính là Phật, người đó không phải phàm phu. Mười pháp giới cũng gọi là phàm phu, kinh Phật gọi là ngoại phàm; sáu cõi là nội phàm, hoặc phàm phu. 
Ngoài sáu cõi, pháp giới bốn thánh của mười pháp giới mà chúng ta gọi là ngoại phàm cũng vẫn là phàm phu, chưa kiến tánh, chưa hồi phục bổn tâm. Cho nên “thị tâm thị Phật” là sự thật ngàn vạn lần chính xác. Chúng ta tu hành Tịnh tông thành Phật, ngay trong một đời này thành Phật là căn cứ chính. Bởi vì chúng ta vốn dĩ là Phật, nhưng hiện tại đã mê, phải phá mê khai ngộ, hồi phục lại bản lai diện mục. Cho nên phương pháp tu học của Tịnh tông tuyệt diệu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, thì pháp môn này là cứu cánh nhất, viên mãn nhất, rất đặc thù, trực tiếp, ổn định, cũng rất mau chóng. Cụ thể phương pháp này là gì? Thị tâm tác Phật thế nào? 
Niệm Phật chính là làm Phật, Bồ tát Đại Thế Chí đã dạy “nhớ Phật niệm Phật”. Trong miệng niệm Phật, trong tâm tưởng Phật, chính là đang làm Phật. Tưởng Phật như thế nào? Tưởng tướng hảo của Phật, tưởng trang nghiêm của Phật, tưởng công đức của Phật, tưởng Phật tu hành ngay lúc còn phàm phu, tưởng Phật thành tựu ngay trên quả địa, tưởng Phật độ hóa tất cả chúng sanh, vô lượng vô biên công đức thù thắng, chúng ta thường nghĩ đến những cái tốt này, tâm của chúng ta chính là làm Phật. Do đó nhất định phải thuộc kinh Vô Lượng Thọ.
Theo chúng tôi, khi vừa bắt đầu, chúng ta hãy đem kinh này tụng một năm ba ngàn biến. Nếu thời gian một năm không đủ, thì hai năm, ba năm. Tụng thuộc lòng ba ngàn biến, sau khi tụng thuộc, người đó liền có thể làm đến ức Phật, mới chân thật có thể làm Phật. Một ngày từ sớm đến tối, hai mươi bốn giờ đồng hồ không nên nghĩ thứ khác, chỉ hoàn toàn nghĩ đến y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh điển đã nói, thường hay ghi nhớ trong tâm, thường nghĩ đến cảnh giới trong kinh điển, chính là chúng ta đang chân thật tu hành. Nếu đem “lý, sự, tánh, tướng, nhân, quả, y, chánh” của bộ kinh này, toàn bộ thực tiễn vào cuộc sống thường ngày, thực hành rốt ráo thì làm sao không thể thành Phật. Đó là “thị”, hoàn toàn tương ứng với “như”, cũng hoàn toàn tương ứng với “thị tâm tác Phật”. 
Pháp môn này thù thắng biết bao, niệm Phật thành Phật là có căn cứ lý luận, không phải tùy duyên nói. Tôn giả A Nan đích thân nghe được Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai chữ “như thị” này, chúng ta phải học tập như vậy, phải đem đạo lý, phương pháp, cảnh giới của toàn kinh đều thực tiễn ngay trong tâm tưởng. Đây chính là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Tín Giải Hành Chứng trong thiên kinh vạn luận. Cho nên khi vừa mở kinh văn là gặp ngay hai chữ này.
“Nhất thời”
“Nhất thời” chỉ thời gian, không hề viết ngày tháng năm mà chỉ viết “nhất thời”. “Nhất thời” rất có đạo vị. Nếu có thể bước vào nhất thời, người khác nói quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta thảy đều tường tận, người đời thường gọi “thần thông quảng đại”. Vì sao biết được quá khứ, vị lai? Vì họ sống ngay trong nhất thời. Chúng ta không biết quá khứ, vị lai vì chúng ta sống ở ba thời. Ba thời này là gì? Việc quá khứ thì quên mất, việc vị lai thì không biết tí gì, hiện tại cũng mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng. Học Phật phải qua nhất thời, chúng ta phải hiểu thông suốt. Tuy chưa làm được, nhưng chân tướng của sự và lý không thể không biết. Nên biết “nhất” chính là như như bất động. Phật pháp đã nói “pháp môn bất nhị”, bất nhị chính là nhất, có nhị thì không nhất. Nhất là thật, nhị là giả. “Nhất chân pháp giới” trong kinh Hoa Nghiêm đó là thật, nếu nhị thì đã biến thành mười pháp giới mất rồi. “Nhất” là giác, “nhất” chính là như, nhị thì không như, nhị là đã mê, nhà Phật gọi “ba tâm hai ý”. 
“Ba tâm hai ý” là đem một biến thành ba, một tâm biến thành ba tâm. Một tâm là chân tâm, chân như, biến thành ba tâm: tâm ý thức, A Lại Da thức là tâm, Mạt Na là ý. Các thức vốn dĩ là một tâm, hiện tại biến thành tám thức. Tám thức cũng gọi là ba tâm. Vì sao có hai ý? Tác dụng của hai ý rất lớn. Trong tám thức, tám cái tâm thì hai ý tác dụng rất lớn, hai ý ý căn chính là Mạt Na. Mạt Na là chấp trước kiên cố. Căn thứ sáu là ý thức, ý thức là phân biệt. Hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm, phân biệt, chấp trước chính do thứ này làm chủ đạo. Đó là mê. Vậy làm thế nào mới có thể hồi phục lại “nhất”? 
Thiền tông minh tâm kiến tánh, đề cao “nhất”. Trong tông môn thường nói “thức đắc nhất, vạn sự tất”. Vào được cảnh giới “nhất” rồi, bất cứ việc gì cũng xong. Những việc trong sáu cõi không còn, việc trong mười pháp giới cũng không còn. Chỉ cần chứng được “nhất” liền đến được pháp giới nhất chân. Khi vào được pháp giới nhất chân, xin thưa rằng thời gian chính là “nhất thời”. 
Thời gian hiện tại của chúng ta cũng là “nhất thời”, nhà khoa học gia thời cận đại Iten đã nói qua trong trước tác của ông rằng “quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại”. Cách nói này của ông thật hơn người. Làm sao ông có thể biết quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại?. Chúng ta không biết ông căn cứ từ đâu mà phát hiện ra, đương nhiên ông cũng chưa hề thấy được. Có thể ông từ nơi lý luận mà suy đoán. Lý luận cơ bản nhất của khoa học là căn cứ vào số học, cho nên gọi “số học là mẹ của khoa học”. Trên lý số cao thâm mà suy đoán có thể biết được quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Do đó Đông phương, Tây phương, bất cứ quốc gia, khu vực nào cũng đều có con số dự ngôn suy đoán tương lai. Dự ngôn là suy lý, phần nhiều từ số học mà suy đoán, do đó chưa chắc chính xác. 
Thế nhưng nếu chúng ta có thể nhập định, chân thật được định, thì ở trong cảnh giới thiền định đột phá thời không, cũng chính là vượt qua quá khứ, hiện tại, vị lai; quá khứ, hiện tại, vị lai thảy đều xem thấy. Iten nói: “Quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại”, những việc vị lai chúng ta có thể xem thấy rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, không chút sai lầm. Đó là dự ngôn chính xác. “Nhất thời” ý nghĩa rất sâu rộng. Nhất thời mới là thật, còn nói cho chúng ta nghe ngày tháng năm là giả. Đó là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của tất cả chúng sanh. Phật pháp nói lời thật cho chúng ta nghe. Kinh điển tuy là Phật y theo Nhị đế mà nói nhưng Phật hoàn toàn giảng lời chân thật.
Pháp Nhị đế chính là Chân đế, cảnh giới Phật đã thân chứng. Tùy theo tri kiến của chúng sanh mà giảng giải gọi là Tục đế. Trong một bộ kinh, hai loại ý nghĩa này thảy đều có. Kinh Tiểu thừa giảng nói rất nhiều Tục đế, ít giảng Chân đế. Trong kinh Đại thừa thì giảng nhiều Chân đế, ít giảng Tục đế. Cho nên chữ “Nhất thời” là lời chân thật, là “chân đế”, lấy cảnh giới của Phật mà nói. Chúng ta nhất định không được hoài nghi. 
“Phật tại Vương Xá thành, Kỳ Xà Quật sơn trung, dữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu”
“Phật” là Thích Ca Mâu Ni Phật, người chủ giảng giảng kinh nói pháp lần đó. “Tại Vương Xá Thành, Kỳ Xà Quật sơn trung”, là nơi chốn giảng kinh năm xưa. Trên kinh điển đều có ghi chép, chứng minh sự thù thắng của pháp hội này: có thời gian, có địa điểm, có thính chúng “cùng một vạn hai ngàn vị Tỳ Kheo có mặt”. Pháp hội này vô cùng trang nghiêm.
Chúng ta đọc kinh, xem trong kinh điển, số lượng thính chúng trong pháp hội của Phật thông thường là “một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ Kheo”. Như vậy, hội này tăng gấp mười lần so với chúng hội thông thường, một vạn hai ngàn người. Lại thêm vào phía sau cho chúng ta biết có tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ tại gia, tổng cộng thêm hai ngàn người. Pháp hội trang nghiêm thù thắng không thể nghĩ bàn. 
Chúng ta xem trong hội Pháp Hoa của kinh Pháp Hoa, khi vừa mở đầu cũng cho biết có một vạn hai ngàn thính chúng. Việc này âm thầm nói lên “mật nghĩa hàm chứa trong kinh” rằng quyển kinh Vô Lượng Thọ này đồng với Pháp Hoa xác quyết nhất thừa giáo không thể nghĩ bàn. Chúng ta từ đó phải nhận biết giá trị bộ kinh điển này không phải kinh điển phổ thông mà là kinh điển thù thắng.
“Nhứt thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt”
Kinh văn tiếp theo tán thán đức, tán thán đại chúng hội không phải người bình thường. Một vạn hai ngàn vị đại tỳ kheo trong chúng hội đều là đại thánh, không phải tiểu thánh. Tiểu thánh là tiểu thừa A La Hán. Bốn quả A La Hán là thánh nhân của tiểu thừa, trong khi đó thánh nhân của đại thừa địa vị cao hơn, thường được gọi là “thập hiền, thập thánh”. Lúc nào mới có thể xưng thánh? Quả vị của Bồ tát “Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng” gọi là tam hiền vị. Từ sơ địa trở lên mới gọi là thánh nhân. Thập thánh chính là thập địa Bồ tát. Từ sơ địa đến thập địa, quả vị này gọi là thánh nhân. Ngay trong hàng thánh nhân thì đại thánh không phải là thánh nhân thông thường. Đại thánh chỉ Bồ tát Pháp Vân địa cùng Bồ tát Đẳng giác. Hai vị thứ này có thể gọi là đại thánh. Do đây mà biết, một vạn hai trăm người đến dự hội không phải là người thường, chí ít cũng đều là Bồ tát Pháp Vân Địa, Bồ tát Đẳng giác thừa nguyện trở lại ủng hộ Thích Ca Mâu Ni Phật, nên gọi là “một Phật xuất thế, vạn Phật ủng hộ”. 
Giống như diễn kịch, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhân vật chính, các vị khác đến phối hợp phụ diễn. Dĩ nhiên những người diễn phụ này không phải là người thông thường, họ có những tư cách còn lão luyện hơn so với người diễn chính, thậm chí còn là thầy của người diễn chính. Họ đóng vai phụ cho ngài, phối hợp diễn xướng với ngài. Thế gian là một sân khấu lớn, Thích Ca Mâu Ni Phật đóng vai chủ diễn của kịch trường, có rất nhiều cổ Phật Bồ tát Đẳng giác tái lai hiệp trợ, diễn tốt xướng hay trên kịch trường. Các ngài chỉ có một mục đích giống nhau, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, ngay một đời viên mãn thành Phật. Đó là bản nguyện của chư Phật. 
Đề kinh phía trước đã nói, hiện tại Phật cùng với những đại thánh xem thấy thế giới Ta Bà có một loại chúng sanh cơ duyên thành Phật đã chín muồi. Thế Tôn vui mừng không kể xiết, những vị đại thánh này cùng đến phối hợp cũng hoan hỉ không gì bằng, tiếp dẫn chúng sanh căn tánh chín muồi ngay trong một đời bình đẳng thành Phật. Cho nên những người này không phải là người thường. Xem kinh, đoạn này không hề liệt kê thính chúng là những tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, vì những người đó là phàm phu, không phải là đại thánh. Một vạn hai ngàn vị đại tỳ kheo đều là đại thánh. Thế nên Thế Tôn ở hội này tự nhiên vô cùng trang nghiêm thù thắng. 
Theo thường lệ, mở đầu kinh văn luôn liệt kê các nhân vật đại biểu. Cổ đức gọi các vị đó là “Thượng thủ”. Quyển kinh này từ triều nhà Hán mãi đến triều nhà Tống, tổng cộng mười hai lần phiên dịch, nêu tên nhiều ít không giống nhau. Có quyển nêu hơn ba mươi vị, có quyển nêu ra mười, hai mươi vị. Vì sao phải nêu tên? Vì các vị đó là biểu pháp. Thế Tôn giảng kinh nói pháp bất cứ hội nào, họ cũng đều đến tham gia. Nhưng tại sao ở trong hội này, kết tập bộ kinh này nêu tên những vị này, kết tập bộ kinh khác lại nêu lên tên những vị khác? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Những người này, từ danh hiệu đức hạnh của họ đủ có thể đại biểu ý nghĩa của bộ kinh. Chúng ta chỉ cần xem danh hiệu thì liền biết được nội dung kinh, biết được trọng điểm của pháp hội nằm ở đâu. Cho nên việc nêu tên rất có ý nghĩa, không phải tùy tiện.
Cũng như hiện tại trong xã hội chúng ta mở hội nghị, chỉ cần nghe tên đại biểu đến tham dự hội nghị là những nhân vật nào, chúng ta liền biết được tính chất và nội dung của hội nghị. Phật pháp pháp hội này cũng vậy, nêu ra tên bậc thượng thủ cũng có ý tương tự. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập bộ kinh Vô Lượng Thọ, ông đã tỉnh lược bớt rất nhiều người trong số bậc thượng thủ, chỉ nêu ra những bậc quan trọng nhất đủ để biểu đạt nghĩa thú toàn kinh. Đó là thủ pháp cao minh của người hội tập, làm cho hậu học chúng ta tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng tinh thần. 
Chúng ta nhận được tinh hoa của kinh Vô Lượng Thọ. Tuy nhiên từ mười hai loại bản dịch sau nhiều năm lưu truyền đến nay, đã thất truyền bảy loại. Hiện tại trong đại tạng kinh chỉ còn năm. Hội tập này của Hạ lão có thể nói là bổn tổng hợp của năm loại nguyên bản dịch. Chúng ta chỉ cần đọc quyển này cũng như đã đọc qua hết năm loại nguyên bản dịch kia, văn tự nghĩa lý hoàn chỉnh đầy đủ, không hề kém khuyết chút nào. Năm xưa khi Hạ lão còn ở đời được pháp sư Huệ Minh, pháp sư Từ Chu tán thán, lão cư sĩ Mai Quang Hi thì càng không cần phải nói. Trong lời tựa, bạt văn, chúng ta đều xem thấy, hội tập được quá viên mãn, thù thắng hơn rất nhiều so với ba loại hội giảo bổn ngày trước.
“Kỳ danh viết: Tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan đẳng, nhi vi thượng thủ”
Đây đều là đại A La Hán, kinh chỉ nêu ra năm vị, thật là giản lược thấu đáo. 
Vị thứ nhất, tôn giả Kiều Trần Như. Chúng ta xem nhiều kinh điển, thượng thủ đại biểu rất hiếm khi có ngài, mà thường là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên xuất hiện quen thuộc hơn. Thực tế trong bất cứ pháp hội nào đều không thiếu vắng Kiều Trần Như nhưng chúng ta rất ít nghe đến tên của ngài, vì sao không nêu ngài lên? 
Trong số đệ tử Phật, Kiều Trần Như đại biểu “chứng quả đệ nhất, khai ngộ đệ nhất”. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở dưới cội bồ đề thị hiện thành đạo, sau khi thành Phật, đến vườn nai để độ năm vị Tỳ kheo. Đó là lần đầu tiên giảng kinh nói pháp, thính chúng chỉ có năm người. Trong năm vị Tỳ kheo này, khai ngộ và chứng quả thứ nhất là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như có rất nhiều tích truyện, ở đây chúng tôi sẽ không giảng về tích truyện. Trọng tâm là chúng ta cần phải tin tưởng ngài đại biểu cho cái gì. Ngài đại biểu bộ kinh này là “kinh khai ngộ bậc nhất”, pháp môn này là “pháp môn chứng quả đệ nhất”. Đó mới là điểm then chốt.
Với bổn kinh, phần “Phi thị Tiểu Thừa – Đệ tứ thập tam” gần cuối kinh, đoạn đầu khuyên tín lưu thông, có câu “tâm vô hạ liệt, diệc bất cống cao, thành tựu thiện căn, tất giai tăng thượng. Đương tri thử nhân, phi thị Tiểu thừa, ư ngã pháp trung, đắc danh đệ nhất đệ tử”, chứng tỏ kinh văn trước sau tương ứng. Kiều Trần Như là khai ngộ đệ nhất, chứng quả đệ nhất, nên xếp ngài ở thứ nhất, chính là nói rõ bộ kinh này là pháp môn khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật đệ nhất. Tất cả kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong suốt bốn mươi chín năm, đây chẳng phải đã nói rõ ràng Vô Lượng Thọ là đệ nhất kinh, thiên kinh vạn luận. Ngày nay chúng ta chọn được đệ nhất kinh trong tất cả kinh, nếu không phải là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên thì làm sao có thể gặp được.
Kiều Trần Như đại biểu đệ nhất, nên xếp ngài ở thứ nhất. Phía sau cũng đều là thứ nhất, mỗi câu mỗi chữ trong kinh đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Xá Lợi Phất đại biểu cho trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên đại biểu thần thông đệ nhất. Kiều Trần Như được xếp ở phía trước, vậy ý nghĩa biểu thị của ngài được nâng cao hơn. 
Mục Kiền Liên đại biểu thần thông đệ nhất, thần thông chính là năng lực mà ngày nay chúng ta thường gọi. Thông là ý nghĩa thông đạt, thông đạt tất cả, không hề chướng ngại. Thần là thần kỳ, siêu việt thường thức, tưởng tượng của chúng ta. Họ có năng lực thù thắng, đệ nhất, cho nên trong tất cả kinh đều có hai vị tôn giả Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, ý nói: tất cả các kinh Phật nói đều là trí tuệ đức năng, từ trong trí tuệ chân thật, đức năng chân thật mà lưu xuất ra, trí tuệ đệ nhất; thần thông năng lực cũng đệ nhất. Tuy nhiên tuyệt đối các kinh khác không thể so sánh với kinh Vô Lượng Thọ, vì sao? Không phải kinh nào cũng đều có thể giúp cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Chỉ có bộ kinh này, một pháp môn này mới có thể giúp cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. 
Phải ghi nhớ, chúng ta hãy xây dựng tín tâm, học đoạn kinh văn này chính là kiến lập tín tâm kiên định không gì bằng, tin tưởng chính mình “thị tâm thị Phật”, tin tưởng chính mình “thị tâm tác Phật”, nhất quyết sẽ thành Phật. 
Tôn giả Ca Diếp đại biểu Thiền tông, sơ tổ của Thiền tông. Tôn giả A Nan đại biểu giáo hạ. Tông môn cùng giáo hạ họp lại là tổng thể Phật pháp, không hề sót lọt thứ nào. Ngoài Thiền tông ra thảy đều gọi là giáo hạ. Hai vị này đại biểu ý nghĩa rằng Tông môn và Giáo hạ cuối cùng sẽ quy về Tịnh độ, thế chẳng phải Tịnh độ thù thắng dường nào. Tuy nhiên Tông môn có thật quy về Tịnh độ hay không? Chân thật quy về. 
Ví dụ rõ ràng nhất, Mã Tổ, Bá Trượng là hai vị đại sư đã xây dựng tòng lâm, lập thanh qui, đề xướng cùng tu, “Thiền môn nhật tụng”. Thanh qui mà đại sư Bá Trượng lập ra là bổn khóa tụng của Thiền tông. Khóa tối đều niệm A Di Đà Phật, buổi tụng kinh tối thì tụng kinh Di Đà, há chẳng phải quy Tịnh Độ đó sao? Không hề xem nhẹ Tịnh độ, rõ ràng là ngàn kinh vạn luận và mọi tông phái đều quy về Vô Lượng Thọ, quy về bộ kinh này, quy về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiểu rõ, chúng ta cũng nên lựa chọn pháp môn Tịnh độ, chuyên tu chuyên hoằng, nhất quyết không bị các pháp môn khác làm lay động ý nguyện. 
“Hựu hữu Phổ Hiền Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Di Lặc Bồ tát”
Trong pháp hội còn có chúng Bồ tát, ở trong chúng Bồ tát đề cử cho chúng ta ba vị. Thứ nhất là Bồ tát Phổ Hiền, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Di Lặc và tất cả Bồ tát trong hiền kiếp đều đến hội họp. Ý nghĩa này rất tuyệt diệu. 
Bồ tát Phổ Hiền đại biểu điều gì? Đại biểu Tịnh Mật không hai. Mười tông phái của Phật pháp trong đó có Mật tông. Vào thời cận đại, Mật tông hoằng truyền rất rộng. Tổ sư của Mật tông là Bồ tát Phổ Hiền. Vị truyền thừa của Mật tông là Bồ tát Long Thọ. Sau khi Phật diệt độ sáu trăm năm, Bồ tát Long Thọ xuất hiện trên thế gian. Ngài là Bồ tát sơ địa ở Nam Thiên mở Tháp Sắt. Sau khi tháp sắt mở thì Kim Cang Tát Đỏa gọi là Kim Cang Thủ Bồ tát truyền cho ngài mật pháp này. Kim Cang Thủ Bồ tát là hóa thân của Bồ tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ tát Phổ Hiền ở Mật tông xưng là Kim Cang Tát Đỏa. Ngài đại biểu cho Mật tông, đến cuối cùng cũng quy về Tịnh độ. Ý nghĩa này hiển thị đặc biệt rõ ràng trong phẩm thứ hai “Đức Tôn Phổ Hiền”. Trong kinh Hoa Nghiêm, “thập đại nguyện vương, đạo quy Cực Lạc”, như vậy Mật tông đâu có lý nào không quy về Tịnh độ. 
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đại biểu Thiền tông. Thiền tông do tổ sư Đạt ma truyền xuống, không phải là thiền định trong Lục độ, mà là Bát Nhã Ba La Mật trong Lục độ, gọi là “Lục Tổ Đàn Kinh”. Lục Tổ khi mở lời, luôn dạy mọi người niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho nên chúng ta phải hiểu Thiền tông là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đại biểu, đây là bổn tôn trong tông môn. Phổ Hiền là bổn tôn trong Mật tông, tất cả đều hướng về Tịnh độ. 
Chúng ta tu Tịnh độ, tâm đã định thì nhìn thấy Thiền, nhìn thấy Mật rất hay. “Mật trong Mât, Thiền trong thiền”, tín tâm, nguyện tâm kiên định, không hề bị làm lay động. Chư vị Bồ tát được liệt kê ở đây đều mang nghĩa thú sâu rộng, chân thật giúp đỡ chúng ta xây dựng tín tâm, nguyện tâm không gì bằng. 
Bồ tát Di Lặc đại biểu truyền thừa tương lai. Thích Ca Mâu Ni Phật là một thời đại lớn. Trong thời đại lớn này, một vạn hai ngàn năm, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Như vậy, sau một vạn hai ngàn năm, các chư Phật khác đến hoằng dương pháp môn gì, có giống như Thích Ca Mâu Ni Phật không? Không gì khác, Bồ tát Di Lặc chính là kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong Hiền kiếp, Di Lặc là vị thứ năm, tiếp nối tương lai, cũng tiếp nối pháp môn này, vì đây là pháp môn đệ nhất. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo, pháp môn đệ nhất là kinh Vô Lượng Thọ. Đối tượng kinh Vô Lượng Thọ tiếp dẫn chính là chúng sanh căn tánh chín muồi ở thế gian. Như thế nào mới gọi là chín muồi? Ngay trong một đời quyết tâm thành Phật. 
Cho nên chúng ta tiếp xúc được pháp môn này, nếu không thể vãng sanh, không phải vì kinh kém khuyết mà vì chính chúng ta chưa y giáo phụng hành. Còn nếu y giáo phụng hành, nhất định đời này làm Phật, không hề khác biệt với Phật A Di Đà. Đó là sự thật, tuyệt nhiên không giả. Tất cả chư Phật Như Lai gặp được chúng sanh căn tánh chín muồi đều phải nói pháp môn này, đều khuyên bảo niệm Phật cầu sanh Tịnh độ. Do đó, pháp môn và pháp hội này thù thắng, xác thực không tiền tuyệt hậu.
“Cập Hiền kiếp trung, nhất thiết Bồ Tát, giai lai tập hội”
Tất cả Bồ tát chuyên chỉ Hiền Kiếp Thiên Phật, thời đại đó càng to lớn hơn, ngay trong một đại kiếp. Nhà Phật gọi một đại kiếp, ý nói đơn vị thời gian rất lớn. Trong đại kiếp này có một ngàn vị Phật xuất hiện ở thế giới Ta Bà. Cho nên thế giới Ta Bà chúng ta hiện tại ở trong đại thiên thế giới. Quả địa cầu này chỉ là một tinh cầu nhỏ của đại thiên thế giới. Trước kia đa phần người ta cho rằng: đại thiên thế giới mà nhà Phật nói chẳng qua là hệ ngân hà mà các nhà thiên văn học hiện tại phát hiện. Thế nhưng lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có cách nhìn không như vậy. Phía sau chú giải kinh Vô Lượng Thọ có một đoạn văn chương của ông. Lần sau cùng ông gởi cho tôi, khi đó tôi ở Đài Loan. Ông gửi từ Bắc Kinh đến nói rằng ông hy vọng chúng tôi đem thiên văn chương này bổ sung để vào phía sau phần chú giải, bởi vì lúc giảng kinh ông đã để sót đoạn này. Ông là nhà khoa học đồng thời là giáo thọ khoa học, dạy vô tuyến điện ở trường đại học Thiên Tân.
Hiện tại chúng ta gọi là hệ ngân hà, nhưng theo cách nhìn của ông, trên thực tế chỉ là một đơn vị thế giới mà trong Phật pháp thường gọi. Kinh Phật nói đơn vị thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, thái dương xoay vòng theo núi Tu Di. Rốt cuộc núi Tu Di là gì? Từ xưa đến giờ chưa có người nào có thể giải thích rõ ràng. Hoàng lão cư sĩ nói: “Núi Tu Di có thể là lỗ đen mà thiên văn đã phát hiện”. Lỗ đen đó ngày nay chúng ta gọi là trung tâm của vũ trụ, trung tâm của hệ ngân hà. Thái dương đích thực đang xoay quanh điểm này. 
Giả như lời nói của ông có thể chứng thực, vậy một đại thiên thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? Mười vạn ức hệ ngân hà. Một đại thiên thế giới là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn không diệt độ. Ngài ở thế giới này thị hiện cho chúng ta thấy ngài đã diệt độ, nhưng có thể ngài lại thị hiện ở một tinh cầu khác. Phật xem nơi nào duyên đã chín muồi thì liền hiện thân ở nơi đó. Phẩm Phổ Môn nói “Thiên xứ sở cầu thiên xứ ứng”, kinh Lăng Nghiêm cũng nói tùy loại hóa thân, “tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng”. Phật không có thân tướng nhất định, nơi nào có duyên thì hiện thân đến nơi đó, nơi nào không còn duyên nữa, thân cũng sẽ không còn. Cho nên không có sanh tử, tùy loại hóa thân, đó là sự thật. 
Thế nên Hiền kiếp, trong thời đại lớn này, có một ngàn vị Phật ở thế giới Ta Bà, chính là một đại thiên thế giới. Chúng ta lấy lời của Hoàng lão cư sĩ thì mười vạn ức hệ ngân hà, phạm vi lớn đến vậy, thị hiện một ngàn vị Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thứ tư, Phật Di Lặc là vị thứ năm, sau đó còn 995 vị Phật. Hiện tại trong Hiền kiếp, địa vị các ngài là Bồ tát, nhưng tương lai liên tục thảy đều thay nhau thành Phật. Ý này rõ ràng cho chúng ta biết, vạn Phật không vị Phật nào không nói kinh này, không vị Phật nào không tuyên dương pháp môn này, không vị Phật nào không khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. 
Chúng ta phải chân thật nắm được, hiện tại nhất định sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tương lai ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ trở thành nguyên lão, tư cách tiền bối. Kinh nói rõ “A Di Đà Phật thành Phật đến nay mới có mười kiếp”, mười kiếp ở trong thời không rất ngắn ngủi. Chúng ta sớm đến thế giới Cực Lạc, sau này vạn Phật ra đời đều là hậu bối của chúng ta. Cho nên hiện tại nếu vãng sanh, tương lai đều là huynh trưởng của họ. Do đó hãy nhanh chân hơn, không nên tiếp tục luân hồi, vừa luân hồi vừa đọa lạc, trong khi người sau thành Phật, thành đại Bồ Tát, thì chúng ta lại trở nên lạc hậu quá xa. Đó là việc không ai muốn. Muốn vậy, thì phải chăm chỉ nỗ lực học tập tinh tấn.
Tóm lại, quả thực mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không chỉ là Hiền kiếp thiên Phật, không vị nào không lấy kinh này, lấy pháp môn niệm Phật làm đệ nhất. Đó là nội dung nên học tập trong phẩm thứ nhất.
 

(Còn tiếp ...)

KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ  TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

 

Pháp sư: HT. TỊNH KHÔNG

Biên dịch: Vọng Tây cư sĩ

Biên tập: PT. Giác Minh Duyên

Lần cập nhật cuối ( 24/04/2013 23:45:51 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Steffi
25/07/2016 02:03:59

This forum needed shikang up and you've just done that. Great post!

Dernell
25/07/2016 08:44:49

That insight solves the prlboem. Thanks!

Marnie
10/08/2016 18:31:31

http://ostaviagra.pw/ http://tablettia.info/

Carli
26/09/2016 08:56:11

cheapest car insurance Mentor OH

Krystallynn
02/10/2016 00:04:25

cheap life insurance policies

Reno
04/10/2016 03:44:17

car insurance rates Wylie TX

Ireland
12/10/2016 09:03:49

http://www.autoversicherungkosten.info/

Regina
14/10/2016 14:40:52

http://www.autoversicherungkosten.info/

BertieorBirdie
29/10/2016 22:34:23

infertility cialis levitra viagra learning proper facial flushing How to find real Cialis on the internet practice medicine

Janae
30/10/2016 22:52:00

certain percentage buy car insurance online cut split Auto Insurance qoutes shopping elsewhere car insurance quotes free court judgment high cheap car insurance quotes move onto many people cheap car insurance quotes online should look

Janae
30/10/2016 22:52:41

certain percentage buy car insurance online cut split Auto Insurance qoutes shopping elsewhere car insurance quotes free court judgment high cheap car insurance quotes move onto many people cheap car insurance quotes online should look

Chaas
07/12/2016 12:47:30

two start car insurance companies various car insurance quotes would three times insurance auto green plenty cheapest car insurance non-profit council

Voncile
20/12/2016 13:42:26

saw several health insurance after-school snacks risks car insurance quotes online auto huge impact cheap insurance chance being free auto insurance expensive well too car insurance more then

Zabrina
23/01/2017 14:52:59

every year car insurance cheap want right odds car insurance quote things paid parking car insurance qoutes research now policy auto insurance quotes online traffic infringements rates possible insurance auto consumer complaint

Stevie
03/02/2017 07:21:25

gunstige kfz direktversicherung test

Dweezil
14/02/2017 01:17:30

kfz versicherung iban

Lainey
23/02/2017 18:45:11

lek cialis 5 mg

Keydrick
26/02/2017 04:13:10

google play hack for android hack coins osm

Cayden
16/03/2017 09:45:22

look auto insurance Katy TX

Amory
19/03/2017 11:30:55

look auto insurance Waukesha WI

Janaya
22/03/2017 13:35:18

hp teacher discounts

Kalin
06/04/2017 00:40:21

køb af cialis på nettet

Janesa
15/04/2017 05:21:29

cheap auto insurance quotes Orange CA

Michaelkam
27/05/2017 11:48:12

wh0cd148464 furosemide online avodart buy cephalexin

KennethSut
09/07/2017 17:53:43

wh0cd136818 nexium generic toradol 30 mg toradol 10mg

Alfredrar
09/07/2017 18:13:38

wh0cd136818 solu medrol prednisone continue ciprofloxacin 500mg

CharlesFen
09/07/2017 21:28:25

wh0cd283766 menosan rulide flexeril lopressor cost luvox

CharlesFen
09/07/2017 22:57:53

wh0cd357241 metformin 500 mg tablets generic celexa motilium tablets

Alfredrar
10/07/2017 04:02:08

wh0cd430714 entocort septilin tentex royal quibron-t without prescription sinemet

Alfredrar
10/07/2017 04:35:24

wh0cd504189 cost of synthroid toradol online lasix water pills

Bennyhut
10/07/2017 05:22:15

wh0cd724612 tretinoin celebrex 200mg

CharlesFen
10/07/2017 08:06:12

wh0cd34723 Benadryl

CharlesFen
10/07/2017 11:43:07

wh0cd724613 generic minipress starlix buy effexor xr 150mg

Bennyhut
10/07/2017 15:37:52

wh0cd328623 cialis Adalat Disulfiram AUGMENTIN COST Propecia Online

Bennyhut
10/07/2017 22:29:47

wh0cd622523 Generic Crestor Buy Fluoxetine Online CHEAP CARDURA

Alfredrar
10/07/2017 22:39:15

wh0cd255144 neurontin phenergan buy methotrexate online atenolol metformin

Alfredrar
10/07/2017 22:51:27

wh0cd402090 erythromycin baclofen elocon cream generic phenergan

Alfredrar
11/07/2017 08:17:45

wh0cd769464 Buy Revia

CharlesFen
11/07/2017 09:22:26

wh0cd989889 sertraline zoloft

CharlesFen
11/07/2017 13:49:36

wh0cd6099 provera 10 mg cialis cost per pill

KennethSut
16/07/2017 10:01:57

wh0cd667364 buy motilium Advair Mail Order effexor 150 mg

CharlesFen
16/07/2017 13:23:48

wh0cd373466 dapoxetine online trazodone hcl

CharlesFen
16/07/2017 15:00:35

wh0cd446939 Clonidine Adhd Adults

KennethSut
16/07/2017 22:39:34

wh0cd271371 Bentyl Drug order neurontin online

Alfredrar
17/07/2017 02:40:48

wh0cd961257 Generic Valtrex Online Without Prescription

Alfredrar
17/07/2017 07:16:15

wh0cd124427 colchicine website Viagra Soft Tabs No Rx

CharlesFen
17/07/2017 11:43:47

wh0cd271371 advair 250

CharlesFen
17/07/2017 11:59:20

wh0cd491790 bactroban buy

Alfredrar
17/07/2017 15:47:56

wh0cd197901 Triamterene-Hctz 75-50mg purchase albuterol cialis in usa

CharlesFen
17/07/2017 16:27:13

wh0cd712211 Lipitor Online prozac uk motrin ib

Alfredrar
17/07/2017 20:49:13

wh0cd418322 zebeta imdur herbolax

Bennyhut
17/07/2017 22:39:15

wh0cd169278 augmentin baclofen online check this out

Alfredrar
17/07/2017 22:40:04

wh0cd491795 toradol for fever citalopram tetracycline tablets

Bennyhut
18/07/2017 00:50:05

wh0cd242751 combivent shuddha guggulu generic shatavari

Alfredrar
18/07/2017 04:12:42

wh0cd95801 Levitra Price albuterol online Crestor 5mg Price

KennethSut
18/07/2017 04:59:21

wh0cd610125 Metformin 500 Mg Tablets generic for zoloft

CharlesFen
18/07/2017 13:49:45

wh0cd536651 toradol back pain

Alfredrar
19/07/2017 01:43:29

wh0cd287607 exelon malegra dxt aceon flonase plaquenil eye feldene buy combivent

Alfredrar
19/07/2017 03:56:50

wh0cd361085 lasix 40 mg Buy Yasmin

Bennyhut
19/07/2017 05:47:20

wh0cd287600 Synthroid Over Counter generic baclofen medrol generic

KennethSut
19/07/2017 11:51:06

wh0cd948863 Buy Acyclovir diflucan

Bennyhut
19/07/2017 12:34:14

wh0cd581502 mevacor desogen generic quibron-t online

Alfredrar
19/07/2017 12:47:45

wh0cd287608 diclofenac by mail generic bentyl generic avana

KennethSut
19/07/2017 15:03:42

wh0cd112032 acyclovir generic wellbutrin metformin online

KennethSut
20/07/2017 01:11:22

wh0cd699823 celebrex 200 mg tofranil tamoxifen price celebrex sinequan order ventolin online

Alfredrar
20/07/2017 03:47:51

wh0cd38557 entocort imitrex desyrel capoten 25 mg cytoxan chemotherapy

Bennyhut
20/07/2017 03:50:39

wh0cd185509 vpxl diclofenac epolamine buy prozac online uk buy zoloft

CharlesFen
20/07/2017 07:44:11

wh0cd332451 can you buy viagra online legally

Bennyhut
20/07/2017 08:37:20

wh0cd405930 reminyl diovan 160 mg tablet purim pulmicort renagel mevacor buy zantac

CharlesFen
20/07/2017 13:07:45

wh0cd552879 ivermectin more hints Cipro Price Noroxin Tablets motilium with no script

CharlesFen
20/07/2017 14:34:54

wh0cd626351 clindamycin elocon more info provera premarin trileptal buy tadacip 20 mg strattera

Bennyhut
20/07/2017 14:57:35

wh0cd699827 arimidex no rx hoodia best price propecia recommended reading Amoxicillin

Bennyhut
20/07/2017 16:27:45

wh0cd773304 vasotec without prescription generic paxil cost baclofen

CharlesFen
20/07/2017 16:31:06

wh0cd699827 order hydrochlorothiazide

Bennyhut
20/07/2017 20:22:36

wh0cd920250 Celebrex Price buy bentyl online metformin online purchase

Alfredrar
20/07/2017 21:28:10

wh0cd230358 furosemide 40mg

Alfredrar
21/07/2017 01:46:02

wh0cd450783 where to get clomid flagyl lipitor gasex amoxil more hints

Alfredrar
21/07/2017 03:18:49

wh0cd524256 benadryl online

CharlesFen
21/07/2017 06:08:30

wh0cd230360 Buy Cheap Cardura

Bennyhut
21/07/2017 08:23:10

wh0cd450775 tadalafil buy bupropion yasmin

CharlesFen
21/07/2017 08:40:03

wh0cd377309 advair generic trazodone hcl Hydrochlorothiazide 25 mg

CharlesFen
21/07/2017 09:39:30

wh0cd377306 sildenafil pharmacy cialis cost

Alfredrar
21/07/2017 09:58:04

wh0cd818154 Advair Diskus cephalexin 500mg

Bennyhut
21/07/2017 10:04:32

wh0cd524250 nolvadex pill order diflucan online

CharlesFen
21/07/2017 10:05:09

wh0cd450784 wellbutrin vermox daily valtrex no prescription

CharlesFen
21/07/2017 11:04:31

wh0cd524257 Buy Prozac paxil xr

CharlesFen
21/07/2017 17:31:18

wh0cd891634 keftab atenolol levitra levitra online tadalafil

Alfredrar
21/07/2017 18:58:36

wh0cd450782 anastrozole Acomplia Online elocon aygestin buy medrol

KennethSut
21/07/2017 20:02:53

wh0cd569108 effexor xr online valtrex online

KennethSut
22/07/2017 02:09:21

wh0cd863008 Cheap Sildenafil METFORMIN fluoxetine online lisinopril 40mg

Bennyhut
22/07/2017 11:02:43

wh0cd569107 luvox himplasia zantac for hangover generic hair loss cream symmetrel

CharlesFen
22/07/2017 13:29:53

wh0cd642587 Generic Lipitor buy flagyl online our website

CharlesFen
22/07/2017 16:13:33

wh0cd936470 speman plaquenil eye damage exelon

Alfredrar
22/07/2017 19:18:46

wh0cd422160 hytrin finpecia online exelon desyrel exelon patch 9.5 mg hoodia

CharlesFen
22/07/2017 20:59:10

wh0cd173116 lithium sinemet triphala lasuna online purim history

CharlesFen
23/07/2017 00:30:55

wh0cd99639 tadacip 20mg amitriptyline hcl cialis cost buy colchicine 0.6mg diflucan

Tracyvah
23/07/2017 01:05:47

wh0cd430719 fluoxetine 20 mg capsule propranolol nexium generic inderal propranolol

CharlesFen
23/07/2017 03:29:20

wh0cd99639 Cialis From India advair disk medrol pack

KennethSut
23/07/2017 08:39:42

wh0cd291441 Viagra Pills generic bentyl

Alfredrar
23/07/2017 11:59:36

wh0cd907854 apcalis online benzac calan mestinon for orthostatic hypotension

Bennyhut
23/07/2017 13:32:11

wh0cd613952 colchicine no rx cheapest cialis Dapoxetine BUYING LIPITOR advair online

CharlesFen
23/07/2017 15:05:10

wh0cd981343 cheap cardura tretinoin cream 0.1 buy flagyl online

CharlesFen
23/07/2017 17:09:30

wh0cd71015 Lisinopril 15 Mg buy diflucan

Alfredrar
23/07/2017 17:27:41

wh0cd246587 tretinoin hydrochlorothiazide

Bennyhut
23/07/2017 18:31:54

wh0cd834373 Nexium Generic

Alfredrar
23/07/2017 21:11:54

wh0cd291436 order neurontin online pulmicort respules price citation

Alfredrar
23/07/2017 21:49:52

wh0cd393533 online clomid buy albendazole Buy Avodart generic cafergot generic paxil

Alfredrar
23/07/2017 23:19:26

wh0cd467006 prednisone

Aaronthomy
24/07/2017 01:16:18

wh0cd798079 Generic Wellbutrin

Alfredrar
24/07/2017 05:59:46

wh0cd658803 bentyl online

CharlesFen
24/07/2017 06:47:57

wh0cd585331 viagra online nexium price

CharlesFen
24/07/2017 09:54:22

wh0cd732281 celebrex prescription buy cheap cardura

CharlesFen
24/07/2017 13:07:33

wh0cd438385 buy baclofen TENORMIN

CharlesFen
24/07/2017 13:08:04

wh0cd879227 suhagra

KennethSut
24/07/2017 13:43:33

wh0cd556717 tretinoin cream 0.1 buy fluoxetine

Alfredrar
24/07/2017 16:31:26

wh0cd144492 order hydrochlorothiazide buy retin a online

CharlesFen
24/07/2017 16:46:02

wh0cd585333 motrin ib Celebrex 400 mg tetracycline

CharlesFen
24/07/2017 20:45:50

wh0cd732279 as example

Alfredrar
25/07/2017 00:49:05

wh0cd585334 citalopram amoxil cialis generic for advair diskus celebrex

Alfredrar
25/07/2017 02:12:45

wh0cd658807 get the facts Effexor Generic generic retin a

Tracyvah
25/07/2017 04:37:09

wh0cd255145 Order Clonidine Online buying diclofenac

KennethSut
25/07/2017 05:51:51

wh0cd234192 buy triamterene hctz

Eugenemup
25/07/2017 08:47:21

wh0cd549041 generic synthroid celebrex propranolol inderal 10 mg tablet

KennethSut
25/07/2017 08:48:27

wh0cd381138 buy buspar buy provera order atenolol online

Bennyhut
25/07/2017 08:53:14

wh0cd556718 Losartan Hydrochlorothiazide

CharlesFen
25/07/2017 11:07:49

wh0cd703659 Generic Advair Diskus Purchase Effexor XR

CharlesFen
25/07/2017 13:17:06

wh0cd777136 bupropion neurontin wellbutrin

Tracyvah
25/07/2017 14:20:26

wh0cd402093 shallaki levothroid azulfidine generic pamelor astelin

CharlesFen
25/07/2017 14:47:13

wh0cd850609 ciprofloxacin hcl 500 mg doxycycline pills buy yasmin

Alfredrar
25/07/2017 14:55:39

wh0cd262817 lipitor 40 mg

Eugenemup
25/07/2017 15:05:50

wh0cd695991 buy duricef micronase keppra flexeril

CharlesFen
25/07/2017 16:17:18

wh0cd924082 super avana duloxetine cheap viagra levaquin clindamycin

Bennyhut
25/07/2017 18:25:25

wh0cd997558 Furosemide Viagra buy atenolol buy stromectol

CharlesFen
25/07/2017 23:42:50

wh0cd924098 benicar cost acyclovir home atarax online

Bennyhut
26/07/2017 01:20:32

wh0cd160723 view site

CharlesFen
26/07/2017 01:30:18

wh0cd997571 buy nizoral nexium viagra price

Eugenemup
26/07/2017 06:19:20

wh0cd916412 aleve gel caps isoptin innopran xl

Alfredrar
26/07/2017 07:50:24

wh0cd997558 indinavir lasuna generic benzac procardia pepcid buy micardis roxithromycin allegra

Tracyvah
26/07/2017 09:03:35

wh0cd695991 amoxicillin pills online buying dapoxetine

Aaronthomy
26/07/2017 10:59:47

wh0cd769461 Elimite For Sale

Alfredrar
26/07/2017 15:18:26

wh0cd58624 online valtrex

Tracyvah
26/07/2017 18:03:00

wh0cd916413 buy triamterene Elocon Cream buying azithromycin

KennethSut
26/07/2017 19:31:33

wh0cd646418 prednisone albenza viagra generic

KennethSut
26/07/2017 21:19:01

wh0cd719893 buy dapoxetine

Alfredrar
27/07/2017 02:00:35

wh0cd646432 pilex online zyvox hoodia p57 generic shuddha guggulu

Aaronthomy
27/07/2017 02:04:47

wh0cd989882 buy viagra soft tabs online

Eugenemup
27/07/2017 02:56:17

wh0cd79572 Buy Hydrochlorothiazide Online tretinoin no prescription

Alfredrar
27/07/2017 05:45:16

wh0cd968939 how to purchase tetracycline read more

CharlesFen
27/07/2017 12:39:39

wh0cd719896 NEXIUM SALE metformin 500 mg ACYCLOVIR 800MG

Alfredrar
27/07/2017 12:42:03

wh0cd103475 viramune online toradol revia

Bennyhut
27/07/2017 13:05:58

wh0cd866846 arimidex Sildenafil No Rx

CharlesFen
27/07/2017 16:55:46

wh0cd866844 anafranil 25mg cheap lipitor toradol iv viagra valtrex price

CharlesFen
27/07/2017 18:46:58

wh0cd940317 Inderal anafranil 25mg strattera

Michaelkam
27/07/2017 21:22:40

wh0cd989883 flagyl keflex drug zocor 20 mg no prescription lasix

CharlesFen
27/07/2017 22:14:12

wh0cd103473 generic for zoloft BUY PROPRANOLOL

KennethSut
27/07/2017 23:55:25

wh0cd911686 order bentyl online

Alfredrar
28/07/2017 12:19:15

wh0cd148328 generic for levaquin adalat albendazole tablets

CharlesFen
28/07/2017 12:31:42

wh0cd617793 arimidex for sale clindamycin 150mg bupropion online

KennethSut
28/07/2017 13:29:06

wh0cd515697 buy claritin d minocycline staph shatavari oxytrol

CharlesFen
28/07/2017 14:37:45

wh0cd911690 benadryl

Bennyhut
28/07/2017 15:25:34

wh0cd1378 nolvadex for sale buy celexa

Bennyhut
28/07/2017 15:27:27

wh0cd1378 furosemide inderal celebrex

CharlesFen
28/07/2017 16:03:35

wh0cd1378 viagra pills cialis

Aaronthomy
28/07/2017 19:22:42

wh0cd593889 zovirax acyclovir erythromycin desyrel

HelenHow
28/07/2017 19:31:49

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0": captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex, and more than 8400 another categories of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. See you later ;) XRumer20170725

Eugenemup
28/07/2017 21:55:03

wh0cd740844 levitra price Buy Amoxicillin ciprofloxacin hcl

Tracyvah
28/07/2017 22:48:06

wh0cd814320 Buy Celexa

Bennyhut
28/07/2017 22:51:03

wh0cd368750 buy adalat vardenafil online

CharlesFen
28/07/2017 23:19:37

wh0cd148326 tadacip 20 cephalexin online Yasmin Birth Control

KennethSut
29/07/2017 01:49:17

wh0cd119702 Viagra Online buy viagra

CharlesFen
29/07/2017 02:01:53

wh0cd368745 generic dipyridamole parlodel cost viramune

Eugenemup
29/07/2017 02:30:12

wh0cd814319 tretinoin with no prescription buy nexium online buy prednisone

Alfredrar
29/07/2017 02:30:39

wh0cd691274 CRESTOR 10 MG buy indocin

Aaronthomy
29/07/2017 04:23:10

wh0cd740835 eurax Augmentin metronidazole where to buy finasteride online

Michaelkam
29/07/2017 05:47:30

wh0cd520413 provera pills artane 2 mg amitriptyline medrol clindamycin inderal kamagra

Bennyhut
29/07/2017 07:47:47

wh0cd883071 acyclovir 200 mg nolvadex online valtrex no prescription

nkpsbirab
29/07/2017 09:39:27

topyw54p4f
male enhancement before and after
male enhancement pills that work
<a href="http://malesenhancement.com"> male enhancement</a>
<a href="http://bestmalesenhancementpills.com"> natural male enhancement before and after</a>
male breast enhancement

Michaelkam
29/07/2017 09:41:15

wh0cd593886 600 mg motrin advair diskus

KennethSut
29/07/2017 09:41:28

wh0cd487074 sinemet diabecon hyzaar generic altace florinef minocycline himplasia rulide

Alfredrar
29/07/2017 11:12:56

wh0cd148326 Ventolin acyclovir online

Alfredrar
29/07/2017 14:14:34

wh0cd119704 Diclofenac Tabs Zoloft

Bennyhut
29/07/2017 15:13:31

wh0cd119706 Clonidine On Sale celebrex 200mg wellbutrin sale

Bennyhut
29/07/2017 17:39:35

wh0cd266652 Рђluticasone tetracycline lady viagra

Alfredrar
29/07/2017 19:20:53

wh0cd515703 buy diflucan without a prescription Generic For Prilosec

Alfredrar
29/07/2017 20:26:53

wh0cd413604 depakote protonix menosan minocycline keppra

CharlesFen
29/07/2017 23:51:02

wh0cd119702 cheap cardura amoxicillin antibiotic

Alfredrar
30/07/2017 00:50:14

wh0cd634025 lasix 100mg

Bennyhut
30/07/2017 11:38:27

wh0cd164557 Buy Revia WELLBUTRIN

Aaronthomy
30/07/2017 15:13:42

wh0cd95803 ERYTHROMYCIN WITHOUT SCRIPT citalopram hbr 20 mg

CharlesFen
30/07/2017 15:50:01

wh0cd238028 rimonabant online buy acyclovir

Michaelkam
30/07/2017 17:25:12

wh0cd124427 chloroquine azulfidine 500 mg renagel luvox xalatan buy lithium famvir

CharlesFen
30/07/2017 19:52:39

wh0cd384974 generic amoxil

Alfredrar
30/07/2017 23:44:41

wh0cd927922 erythromycin medication lipitor price

Bennyhut
31/07/2017 00:23:30

wh0cd752351 TRIAMTERENE

Alfredrar
31/07/2017 03:57:38

wh0cd899290 buy vitamin c cytoxan mentat aceon without prescription

Alfredrar
31/07/2017 05:34:35

wh0cd164555 Buy Hydrochlorothiazide Online

Alfredrar
31/07/2017 07:45:10

wh0cd62458 generic triamterene

CharlesFen
31/07/2017 11:57:35

wh0cd282881 danazol eurax provera silvitra

Alfredrar
31/07/2017 12:18:32

wh0cd282885 furosemide 40mg generic triamterene

Michaelkam
31/07/2017 14:56:43

wh0cd418327 buy flagyl online

KennethSut
31/07/2017 16:08:04

wh0cd327734 more information cost of cialis

Tracyvah
31/07/2017 21:31:08

wh0cd610129 diflucan without prescription bonuses erythromycin

Alfredrar
01/08/2017 03:49:36

wh0cd62460 starlix zyprexa for insomnia vytorin resources alesse

Alfredrar
01/08/2017 06:02:22

wh0cd135937 click this link clomid buy advair diskus online strattera homepage here cialis

Alfredrar
01/08/2017 09:59:03

wh0cd33838 buy zetia view site

Alfredrar
01/08/2017 12:03:46

wh0cd356358 toradol kidney stones wellbutrin buy cafergot

CharlesFen
01/08/2017 12:36:30

wh0cd944140 coumadin xeloda prazosin tentex royal

Alfredrar
01/08/2017 22:12:10

wh0cd723727 elimite cipro abilify seroquel tofranil for bedwetting zestril

KennethSut
01/08/2017 22:35:16

wh0cd739957 ortho tri cyclen as plan b keftab amaryl lioresal

Alfredrar
01/08/2017 23:17:43

wh0cd695097 where can i buy tretinoin Sildenafil Citrate arimidex pills Viagra Soft

CharlesFen
02/08/2017 01:04:38

wh0cd401206 tadacip 20 mg lipitor

Aaronthomy
02/08/2017 01:24:30

wh0cd904025 Synthroid Pills wellbutrin prescription cheap nexium

Alfredrar
02/08/2017 03:13:56

wh0cd944146 nexium generic canadian pharmacy viagra cafergot online

Alfredrar
02/08/2017 04:31:02

wh0cd915518 buy tadacip

Alfredrar
02/08/2017 05:23:08

wh0cd33836 Buy Celebrex prednisone augmentin online cialis canada pharmacy

CharlesFen
02/08/2017 05:50:36

wh0cd152166 buy prozac purchase cipro buy plavix

KennethSut
02/08/2017 06:38:39

wh0cd50065 Levitra plaquenil hives

Bennyhut
02/08/2017 08:38:25

wh0cd225643 torsemide buspar cheap viagra soft

Alfredrar
02/08/2017 11:20:47

wh0cd327735 buy clonidine cymbalta 20mg Cymbalta 30mg

CharlesFen
02/08/2017 14:05:26

wh0cd519535 acai generic viramune nootropil eldepryl danazol for endometriosis feldene

KennethSut
02/08/2017 16:41:44

wh0cd490913 advair 200 mg cialis provera medicine

Alfredrar
02/08/2017 18:20:01

wh0cd519535 cytoxan best purim costumes generic shatavari cardizem 120 mg

CharlesFen
02/08/2017 21:10:47

wh0cd225638 buy crestor cheapest zoloft

CharlesFen
03/08/2017 02:45:30

wh0cd519530 sildenafil citrate Prilosec Price

KennethSut
03/08/2017 04:43:53

wh0cd21443 tetracycline 250 mg allopurinol cheap zithromax viagra arimidex

Alfredrar
03/08/2017 06:09:16

wh0cd5214 buy clonidine crestor medicine generic metformin

Bennyhut
03/08/2017 14:26:42

wh0cd637859 clonidine

CharlesFen
03/08/2017 15:11:47

wh0cd637865 revatio lamisil florinef cost

Alfredrar
03/08/2017 17:08:50

wh0cd564376 buy medrol pak buy diflucan over the counter

Eugenemup
03/08/2017 20:04:25

wh0cd38557 Acyclovir Online

Tracyvah
03/08/2017 21:10:20

wh0cd654972 acyclovir tablets Lipitor Price colchicine prescriptions

Bennyhut
04/08/2017 00:48:15

wh0cd21443 how to get viagra buy inderal online

Alfredrar
04/08/2017 04:02:45

wh0cd94916 bupropion sr 150 mg triamterene online sildenafil 20 mg

Michaelkam
04/08/2017 04:58:57

wh0cd683599 medrol prednisolone click this link starlix valtrex prednisolone

Alfredrar
04/08/2017 05:52:39

wh0cd50067 acyclovir

CharlesFen
04/08/2017 06:18:44

wh0cd637858 online keflex albuterol zetia silvitra amitriptyline

KennethSut
04/08/2017 06:43:34

wh0cd66299 10 mg prozac ordering cafegot neurontin tretinoin cream 0.025

CharlesFen
04/08/2017 10:23:45

wh0cd535760 i found it pepcid brand name generic lopid

Eugenemup
04/08/2017 11:23:11

wh0cd332451 generic cipro fluoxetine

Bennyhut
04/08/2017 16:13:42

wh0cd682708 nexium Hydrochlorothiazide Online ORDER CYMBALTA ONLINE

CharlesFen
04/08/2017 16:49:06

wh0cd21443 tetracycline

CharlesFen
04/08/2017 19:54:25

wh0cd168391 home cymbalta cost Zoloft

CharlesFen
04/08/2017 20:55:35

wh0cd66296 homepage prozac albuterol generic lukol

Tracyvah
05/08/2017 01:04:56

wh0cd112034 fluoxetine hcl 20 mg colchicine synthroid cymbalta abilify adalat online

Aaronthomy
05/08/2017 01:10:53

wh0cd38557 diclofenac 75mg buy rimonabant

Alfredrar
05/08/2017 02:59:53

wh0cd931752 cipro losartan lisinopril Sildenafil

CharlesFen
05/08/2017 03:28:59

wh0cd433670 procardia celebrex lukol furosemide

KennethSut
05/08/2017 04:29:30

wh0cd37672 advair diskus inhaler singulair 10 mg

CharlesFen
05/08/2017 05:37:52

wh0cd609233 fluoxetine stromectol citalopram for anxiety generic geriforte proscar

Aaronthomy
05/08/2017 07:49:16

wh0cd185505 tretinoin cream 0.025

CharlesFen
05/08/2017 09:32:21

wh0cd756181 explained here acyclovir 600 mg motrin

CharlesFen
05/08/2017 10:52:12

wh0cd801035 buy metformin pill strattera

Alfredrar
05/08/2017 20:50:11

wh0cd682716 celebrex neurontin tablets elocon amoxil 500mg

Bennyhut
05/08/2017 20:51:28

wh0cd727555 buy acomplia Doxycycline

CharlesFen
05/08/2017 21:20:30

wh0cd258093 generic crestor seroquel minipress

CharlesFen
05/08/2017 22:33:36

wh0cd331568 vasodilan citalopram propecia where to buy sildenafil albenza

Alfredrar
06/08/2017 03:14:00

wh0cd976610 generic drug for viagra propranolol la atarax zyban online

CharlesFen
06/08/2017 03:14:44

wh0cd551992 anafranil for anxiety

Bennyhut
06/08/2017 05:20:56

wh0cd37672 levitra 20 mg lasix retin-a cytotec paxil effexor venlafaxine

CharlesFen
06/08/2017 05:41:12

wh0cd580611 buy confido dostinex view site lasuna without prescription buy benadryl

CharlesFen
06/08/2017 06:20:00

wh0cd698938 Generic Wellbutrin Acomplia

Alfredrar
06/08/2017 08:48:19

wh0cd258093 revia

Eugenemup
06/08/2017 10:10:33

wh0cd9935 aricept hydrea 500 mg decadron

Aaronthomy
06/08/2017 15:44:56

wh0cd626347 homepage here Azithromycin

Alfredrar
06/08/2017 15:59:15

wh0cd507146 Claritin Online clomid 50 mg

Alfredrar
06/08/2017 18:06:34

wh0cd580621 cafergot effexor generic cymbalta revia

Eugenemup
06/08/2017 19:21:37

wh0cd156881 synthroid generic Order Diflucan Online Buy Prozac

CharlesFen
06/08/2017 21:05:54

wh0cd376426 doxycycline where can i buy erythromycin zithromax inderal

CharlesFen
07/08/2017 00:39:51

wh0cd331566 lexapro online Over The Counter Bentyl

CharlesFen
07/08/2017 01:48:09

wh0cd596852 sinequan CIPRO PILLS order baclofen online medrol mail order

Alfredrar
07/08/2017 02:49:34

wh0cd9050 zanaflex sinequan zocor generic equivalent go here

Bennyhut
07/08/2017 04:11:40

wh0cd9050 cialis 50 mg acyclovir over the counter Rimonabant ampicillin

CharlesFen
07/08/2017 04:48:43

wh0cd551992 elimite amitriptyline atarax prednisone tetracycline amoxil cytotec

Tracyvah
07/08/2017 06:05:46

wh0cd920253 cheap amoxil buy avana

KennethSut
07/08/2017 11:54:21

wh0cd347804 yasmin birth control pills buy valtrex

CharlesFen
07/08/2017 12:33:28

wh0cd919369 doxycycline

KennethSut
07/08/2017 13:42:16

wh0cd421279 valtrex canada bentyl

CharlesFen
07/08/2017 15:25:03

wh0cd9050 buy prednisone crestor generic eurax

CharlesFen
07/08/2017 16:39:52

wh0cd274322 augmentin amoxicillin

Alfredrar
07/08/2017 17:06:38

wh0cd478524 Lipitor

CharlesFen
07/08/2017 20:24:22

wh0cd494741 Synthroid Generic VIAGRA SOFT ONLINE Prozac

Alfredrar
08/08/2017 05:00:12

wh0cd53901 cialis 20 mg generic viagra PRICE OF VIAGRA

CharlesFen
08/08/2017 11:15:55

wh0cd98752 valtrex medicine Bentyl Online

KennethSut
08/08/2017 15:39:25

wh0cd466127 cialis generic click for source elocon ointment for sale

Bennyhut
08/08/2017 15:42:41

wh0cd568218 buy cialis buy arimidex buy adalat diclofenac sodium ec 75 mg

Bennyhut
08/08/2017 17:19:13

wh0cd641691 BUPROPION SR 150 MG buy metfornin without prescription drugs online

Aaronthomy
08/08/2017 18:57:26

wh0cd450787 Ventolin indocin amex

Bennyhut
08/08/2017 20:21:40

wh0cd788641 buy propranolol nolvadex online

CharlesFen
08/08/2017 21:28:48

wh0cd539594 Nolvadex UK

CharlesFen
08/08/2017 21:41:10

wh0cd200858 Buy Bentyl Buy Celexa Over The Counter

Bennyhut
08/08/2017 23:07:26

wh0cd935587 lanoxin generic micronase myambutol online buy imodium

Tracyvah
09/08/2017 00:04:08

wh0cd524263 read full report

CharlesFen
09/08/2017 01:43:28

wh0cd347804 evecare mirapex symmetrel buy januvia actonel trimox online hoodia

Alfredrar
09/08/2017 04:11:13

wh0cd98752 Buy Paxil Online

CharlesFen
09/08/2017 07:23:29

wh0cd980439 Hydrochlorothiazide Cost Of Synthroid

Alfredrar
09/08/2017 11:43:13

wh0cd274320 Flagyl buy metfornin without prescription drugs online

KennethSut
09/08/2017 12:46:34

wh0cd364033 Cheap Viagra Nexium 40 Mg sildenafil 100mg

Alfredrar
09/08/2017 14:47:18

wh0cd539596 vigra cymbalta 60 mg

CharlesFen
09/08/2017 15:31:24

wh0cd364029 Cialis Online fluconazole without prescription

Eugenemup
09/08/2017 15:39:27

wh0cd128265 propecia buying citalopram

KennethSut
09/08/2017 15:48:00

wh0cd510981 trazodone online Acyclovir amoxicillin 500mg

CharlesFen
09/08/2017 16:57:38

wh0cd437504 Hyzaar buy prednisolone

Aaronthomy
19/08/2017 12:10:17

wh0cd891636 cardura generic for zoloft lasix no prescription

Tracyvah
19/08/2017 14:32:16

wh0cd965103 motilium hydrochlorothiazide can i buy clomid online

KennethSut
19/08/2017 20:41:11

wh0cd41508 arimidex no rx generic elimite

Alfredrar
20/08/2017 02:31:33

wh0cd245698 buy fml forte entocort enema dramamine

Tracyvah
20/08/2017 07:10:15

wh0cd275207 Prozac Over Counter yasmin amoxicillin sale Cephalexin Online cialis tabs

Bennyhut
20/08/2017 08:18:39

wh0cd657920 provera online nexium price

KennethSut
20/08/2017 10:58:46

wh0cd629298 zoloft without prescription

CharlesFen
20/08/2017 11:42:03

wh0cd555844 buy motrin online

Alfredrar
20/08/2017 14:20:51

wh0cd760015 read full report

CharlesFen
20/08/2017 15:46:02

wh0cd776267 eurax erythromycin buy valtrex

KennethSut
20/08/2017 16:28:59

wh0cd849719 cafergot pills erythromycin flagyl

CharlesFen
20/08/2017 18:43:48

wh0cd923215 wellbutrin tabs

Bennyhut
20/08/2017 20:17:18

wh0cd114981 anafranil clomipramine Neurontin PURCHASE AZITHROMYCIN buy propecia

Alfredrar
20/08/2017 20:18:40

wh0cd335406 order avana buy zithromax read more

Michaelkam
21/08/2017 07:32:40

wh0cd891635 albuterol effexor xr visit this link levaquin 500mg viagra

Tracyvah
21/08/2017 07:53:25

wh0cd789527 cordarone luvox florinef isoniazid 300 mg bystolic combivent zantac hair loss

Alfredrar
21/08/2017 10:01:41

wh0cd923198 buy mirapex depakote prices procardia hyzaar get more info arava

CharlesFen
21/08/2017 14:32:32

wh0cd747632 tretinoin no prescription advair diskus 50

CharlesFen
21/08/2017 16:11:52

wh0cd821105 buy colchicine buy adalat prednisone desyrel zoloft generic price

Alfredrar
21/08/2017 17:29:15

wh0cd878351 viagra 100mg pills

KennethSut
21/08/2017 18:28:32

wh0cd968047 Retin-A Viagra Pharmacy atarax

CharlesFen
21/08/2017 19:35:48

wh0cd968051 generic provera hyzaar by mail order avodart prices

Eugenemup
21/08/2017 22:17:06

wh0cd320060 plavix Buy Arimidex

KennethSut
21/08/2017 22:52:24

wh0cd131217 bentyl 10 mg

Alfredrar
21/08/2017 22:52:58

wh0cd527206 buy zoloft generic viagra

CharlesFen
22/08/2017 03:56:55

wh0cd482360 nexium over the counter

KennethSut
22/08/2017 04:40:48

wh0cd425111 doxycycline 100 mg

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới