Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp Ngữ Hòa Thượng 276

Pháp Ngữ Hòa Thượng 276

DỨT TRỪ VỌNG NIỆM & THƯỜNG SANH TÂM HOAN HỶ

Chướng ngại thực tế được sanh ra từ vọng niệm bao gồm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Buông bỏ vọng niệm, bạn liền đạt chánh niệm. Chánh niệm cùng vọng niệm từ chỗ nào mà phân biệt? Sự việc lại phiền phức. Bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, nếu tương ưng với bốn tướng, có ngã tướng, có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng thì thảy đều là vọng niệm. Học Phật vẫn vọng niệm. Khi bạn lạy Phật, “Ta lạy Phật, Phật được ta lạy, Ta cung kính Ngài”, vậy bạn lạy Phật là vọng niệm, làm sao thành tựu? Bước vào niệm Phật đường niệm Phật, “Ta niệm Phật A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc” là vọng niệm, nên bạn niệm Phật công phu không có lực. Câu Phật hiệu được bạn niệm rất lâu, rất nhiều nhưng không niệm tốt, vẫn phiền não, vẫn tham sân si mạn trong cuộc sống thường ngày đối nhân xử thế tiếp vật. Do công phu không có lực, phiền não ngày càng thêm lớn mà lại không thấy trí tuệ. Nếu công phu của bạn có lực, thì phiền não nhẹ, trí tuệ lớn, quá trình tu học pháp hỉ tràn đầy. Kinh Đại thừa nói: “Thường sanh tâm hoan hỉ”, một ngày từ sớm đến tối bạn sống trong hoan hỉ và pháp hỉ. Lưu ý, loại pháp hỉ này nếu dùng cái nhìn của người thế tục thì đó là thứ bổ dưỡng nhất, không thứ bổ dưỡng nào so sánh được. Khoa học thế gian chưa thể nghiên cứu ra pháp hỷ, mà chỉ nghiên cứu những thứ dinh dưỡng thông thường. Pháp hỉ chỉ trong Phật pháp mới có. Người xưa Trung Quốc từng nói: “Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái”. Khi con người hoan hỉ thì tinh thần lên cao, có thể không cần ăn cơm, không cần ngủ nghỉ.


(trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 50)

Lần cập nhật cuối ( 23/06/2013 20:57:27 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận
Chưa có bình luận nào.

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới