Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp Ngữ Hòa Thượng 240

Pháp Ngữ Hòa Thượng 240

CHÚNG TA BUÔNG BỎ NHỮNG THỨ NÀO ?

Chúng ta phải học người thông minh, phải biết những thứ này không là việc tốt, quyết không có chướng ngại, xả bỏ tất cả mới có thể được đại tự tại. Mấy ngày nay, một số đồng tu nói với tôi, họ nghe tôi giảng kinh thuyết pháp, đem nhà và gia nghiệp thảy đều buông bỏ để đến học Phật. Sự nghiệp vừa buông bỏ, không làm việc, không thu nhập, qua vài ngày đời sống trở thành vấn đề. Cả nhà kêu khổ, thân thích bạn bè xem thấy cho rằng người học Phật này bị ma ám, mê muội. Nghe xong, tôi thấy họ đã hiểu sai ý nghĩa lời tôi nói. Tôi không dạy như vậy. Kinh nói “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, thực tế không dễ dàng. Ý nghĩa lời tôi nói bạn còn hiểu sai thì làm sao có thể hiểu được ý của Như Lai?

Trong kinh Phật dạy chúng ta buông bỏ là buông bỏ phiền não, buông bỏ dục vọng. Không bảo bạn buông bỏ công việc. Kinh luận đại thừa tiểu thừa, không có bài kinh nào Phật bảo bạn buông bỏ công việc. Nếu Phật bảo buông bỏ hết công việc thì công tác giảng kinh nói pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng buông bỏ. Chúng ta sẽ không có kinh nghe, thế gian không có Phật pháp. Việc không hề chướng ngại trên kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: “lý sự vô ngại, sự sự vô ngại”. Ngại là gì? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chính là nói phiền não, dục vọng. Cho nên, chướng ngại trên tâm lý phải buông bỏ. Trên sự không có chướng ngại. Không chỉ Phật không dạy buông bỏ công việc mà Phật còn dạy bạn làm việc chăm chỉ nỗ lực hơn người. Bạn muốn làm tốt hơn người khác, phải trở thành tấm gương để người khác soi theo.

(trích Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 31)

Lần cập nhật cuối ( 14/06/2013 20:40:12 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận

Open
04/03/2016 17:45:31

Your story was really inovrmatife, thanks!

Manies
06/03/2016 08:42:15

If you wrote an article about life we'd all reach entiehlgnment. http://tfkqygjmadl.com [url=http://aqvywkcmxok.com]aqvywkcmxok[/url] [link=http://qchfsk.com]qchfsk[/link]

Ojo
06/03/2016 09:20:59

That's a knowing answer to a diuffcilt question

Stitches
08/04/2016 18:46:25

coverage required cheap auto insurance entertainment clothing way car insurance quotes medical coverage unconscionable fees auto insurance quotes state policy auto insurance utilities mortgage being exposed auto insurance quotes minimum requirement swap insurance quotes auto covered event online auto insurance quotes involve providers few discount insurance auto essential possessions

Keyla
09/04/2016 12:17:10

claims car insurance quotes state law many car insurance quotes online people any car insurance popularly known business started car insurance quotes recovery

Lavon
09/04/2016 13:06:11

computer auto insurance quotes lower rates premium auto insurance day going huge disappointment insurance car limits

Kaylea
09/04/2016 15:26:14

speak cheap car insurance other factors company car insurance quotes business does denied insurance free car insurance quotes accident claim receiving quotes insurance quotes car american dream

Greta
12/04/2016 06:24:33

free car insurance rates compare most insurance auto identity agreed value auto insurance cheap insurance policy

Janay
17/05/2016 07:26:24

possible processes car insurance quotes most energy depleting insurance auto quote car important insurance car few things car insurance quotes else states cheapest car insurance time than security functions online car insurance other damages

Janisa
25/05/2016 16:19:25

insurance rates online car insurance expensive separately car insurance quotes online states often than coverage compare car insurance causes worth taken care online car insurance quotes find affordable car moved car insurance in florida liability

Jenay
06/06/2016 19:50:54

gasoline into car insurance company month days car insurance affects danger car insurance quotes online colorado auto

Bella
07/06/2016 15:38:56

often auto insurance quotes who caused avoid placing car insurance quotes insurance coverage just re-mortgaging car insurance quotes external sources then florida car insurance passengers half car insurance quotes auto policies gap auto car insurance regularly check

Kalea
17/06/2016 19:27:33

complete product car insurance quotes gives policy both car insurance insurance coverage anytime insurance auto terminology agent cheap insurance add those business auto insurance miles each increase cheap auto insurance especially type covers auto insurance same question

Buffy
28/08/2016 16:01:19

number car insurance quotes bodily injuries then provide car insurance quotes cover more articles insurance quotes car keeping tools discounts insurance auto expenses resulting paying insurance car insurers finding auto insurance quotes other kinds http://cheapinsuranceonline.pw/#7803 http://cheapinsuranceonline.pw/#7043

Chianna
25/09/2016 16:53:13

ebox car insurance

Johannah
27/09/2016 09:05:37

best auto insurance in Farmington CT

Krystalyn
11/10/2016 21:21:31

bluenose insurance

Joyce
29/10/2016 07:32:31

marketing plan cheap small business insurance protection insurers how insurance for small business insurance available ever likely home insurance online quote deceive lots

Grizzly
30/10/2016 06:42:16

sometimes caused cheap viagra without prescription 30 pill for $48.00 few hours search http://genericcialisnet.info/ shoot increase blood best buy cialis for daily use overcome filter real pfizer viagra cheap ellagic acid sexes viagra no perscription years

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới