Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Pháp ngữ Hòa Thượng 126

Pháp ngữ Hòa Thượng 126

TRÊN ĐỀN BỐN ƠN NẶNG, DƯỚI CỨU KHỔ BA ĐƯỜNG

Người học Phật chúng ta cứ nói “biết ân, báo ân” ở ngoài cửa miệng, hằng ngày niệm: “Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường”, nhưng sao gọi là bốn ân nặng thì không biết. 
Cha mẹ đối với chúng ta có ân gì? 
thầy cô đối với chúng ta có ân gì?
quốc gia, xã hội đối với chúng ta có ân gì?
tất cả chúng sanh đối với chúng ta có ân gì, được mấy người biết?

Không biết chính là sỉ nhục, biết mà không thể làm được cũng là sỉ nhục, cho nên phải thật sự hiểu rõ nó. Phật pháp dạy “Tín – Giải – Hành – Chứng”, tại sao bạn không làm được? Vì bạn giải chưa đủ thấu triệt. Nếu như bạn lý giải thấu triệt rồi thì nhất định bạn sẽ làm, không cần người khác cổ vũ, không cần người khác ép buộc, tự động tự phát đi làm. Giải chưa đủ sâu, chưa đủ triệt để, tại sao lại có loại hiện tượng này? Vẫn là một câu thường nói: “Không ham học, không chịu học”, thế thì vô phương rồi! Ai có thể học được vậy? Người ham học học được.

(Trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 19)

Lần cập nhật cuối ( 09/06/2013 19:21:48 )

Bình luận trên Facebook
Đăng bình luận

** Bình luận tối đa là 40000 ký tự.

Các bình luận
Chưa có bình luận nào.

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới