Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO_ TẬP 5
25/05/2013
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO (Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn) (Phần 5) Người giảng:   Lão Pháp sư Tịnh Không Địa điểm:       Boston Úc Châu Điều sau cùng là lợi hòa đồng huân. Lợi, ngày ...

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO_ TẬP 6
25/05/2013
NHẬN THỨC PHẬT GIÁO (Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn) (Phần cuối) Người giảng:   Lão Pháp sư Tịnh Không Địa điểm:       Boston Úc Châu Phật tự chính là một bộ phận giáo dục của Phật ...

TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC_ TẬP 1
24/04/2013
Kính thưa Chủ tịch Ủy ban trù bị Đại hội Hoằng pháp, vợ chồng ông Đan Tư Lý, Lý Kim Hữu, đại diện trụ trì chùa Cực Lạc - Pháp sư Nhật Hạnh, các vị đại diện các tôn giáo lớn, các vị trưởng lão ...

Phật Học Vấn Đáp _Tập 1
01/05/2013
Câu hỏi 1: Ma ở trong tâm, làm thế nào để tâm Phật thắng được tâm ma? Phật thường ở trong tâm thiện. Nếu có người làm ác, phải làm gì để họ theo thiện bỏ ác? Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đã giải ...

Phật Học Vấn Đáp _Tập 3
02/05/2013
Câu hỏi 1: Buổi tối niệm Phật, có lúc phát hiện thường hay có 1 số hiện tượng kỳ quái hoặc là 1 số việc kỳ lạ xảy ra xin hỏi đó là do nguyên nhân gì?   Có rất nhiều chúng sinh đang tồn tại mà ...

TINH TẤN BA LA MẬT
03/05/2013
Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, kinh văn tờ thứ năm, xem ở hàng sau cùng: “Thí giới nhẫn tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần ...

NHẪN NHỤC BA LA MẬT
03/05/2013
Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, tờ thứ năm, chúng ta vẫn là đếm xuống từ hàng thứ ba, xem từ câu sau cùng: “Hoa Nghiêm kinh vân, ...

SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG
03/05/2013
Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, kinh văn tờ thứ năm, xem ở hàng sau cùng: “Thí giới nhẫn tấn cập thiền định, trí tuệ phương tiện thần ...

ĐẠI SƯ HUỆ NĂNG GIẢNG VỀ NHẬP MÔN TU THIỀN
03/05/2013
Chào chư vị đồng tu! Bắt đầu từ ngày mai, học viện chúng ta có thể nói hoạt động mỗi năm một lần, kỷ niệm thư viện Hoa Tạng, cố viện trưởng cư sĩ Hàn Anh vãng sanh năm thứ tám. Mỗi năm vào ngày này, chúng ta ...

LẤY KHỔ LÀM THẦY
03/05/2013
Mời xem Tịnh Hạnh phẩm thứ mười một, kệ tụng đoạn lớn thứ sáu, đoạn nhỏ thứ ba: “Sở ngộ nhân vật”. Xin xem bài kệ thứ mười lăm: “Kiến khổ hạnh nhân, đương nguyện chúng sanh, y ư khổ ...

MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT NIỆM ĐẾN CÙNG
03/05/2013
Chào chư vị đồng tu! Chúng ta xem tiếp đoạn thứ năm ở trong đoạn lớn này: “A Di Đà Phật thị vạn đức hồng danh, dĩ danh chiêu đức, khánh vô bất tận. Cố tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh, bất tất canh thiệp ...

PHÁP NHĨ NHƯ THỊ
03/05/2013
Chào chư vị đồng tu! Hôm nay chúng ta xem tiếp thượng bối vãng sanh, một đoạn ở trong chú giải. Cư sĩ hoàng lão dẫn mấy câu ở trong tịnh độ luận: “Vị Bồ đề tâm, tức nguyện thành Phật độ sanh, nhiếp thủ chúng ...

TƯ LƯƠNG TỊNH ĐỘ
03/05/2013
1. Sơ lược về nhận thức Phật pháp Xin chào Hội trưởng, các vị pháp sư, các vị đại đức đồng tu! Hôm nay chúng ta có được nhân duyên thù thắng đến như vậy, Học Hội Tịnh Tông Liên Hoa bố trí một ...

LÀM THẾ NÀO KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI PHẬT
03/05/2013
LÀM THẾ NÀO KHẾ NHẬP CẢNH GIỚI PHẬT (Trích lục từ Thái Thượng Cảm ứng Thiên giảng giải) Xin chào các vị đồng tu! Chỉ còn hai mươi ngày nữa thì là năm 2000, thiên hỷ niên đã đến rồi. Mỗi một nơi ...

KINH PHẬT THUYẾT BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC _ PHẦN 1
03/05/2013
1. Duyên khởi Xin chào chư vị pháp sư, chào các vị đồng tu! Lần này là lần đầu tiên chúng ta tổ chức đại hội giảng kinh hoằng pháp tại viện Tri Ân Nhật Bản. Hôm nay chúng ta nhìn thấy bản kinh ...

KINH PHẬT THUYẾT BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC _ PHẦN 2
03/05/2013
Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 12.000 năm. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. [Thời kỳ] mạt pháp là 10.000 năm, hiện nay đã trải qua 1000 năm, còn lại 9000 năm. Cho nên rất nhiều tôn giáo nói về ngày ...

KINH PHẬT THUYẾT BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC _ PHẦN CUỐI
03/05/2013
Chào chư vị đồng tu! Chúng ta tiếp tục xem tiếp nửa đoạn sau của đệ thất giác ngộ: “Thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạn hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết”. Đại đức xưa ...

TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ
04/05/2013
TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ (Trích lục từ kinh A Nan Hỏi Phật Việc Tốt Xấu) ********* Các vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời mở khoa hội Kiết Hung Kinh, tờ thứ chín, đoạn sau cùng, kinh văn đếm xuống hàng thứ năm: ...

PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO KINH_TẬP 1
04/05/2013
Chư vị đại đức đồng tu, nhân duyên của ngày hôm nay rất là thù thắng. Nghi thức thế phát thông thường của nhà Phật đều là cử hành vào buổi sáng, sau khi nghi thức hoàn tất thì tiếp theo là dâng ...

PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA
04/05/2013
PHẢI NÊN PHÁT NGUYỆN, NGUYỆN SANH NƯỚC KIA (Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm toàn tập) Người giảng: Lão Hoà thượng Tịnh Không Địa điểm: Học Viện Tịnh Tông Úc Châu Thời gian: Khải giảng tháng 05 năm 2003 ******** Xin chào ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới