Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 2
24/04/2013
  PHẨM I: “PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG” “Như thị ngã văn”  Bốn chữ “Như thị ngã văn” hàm nghĩa rất sâu rộng, thậm chí có thể nói “khôn cùng tận”. “Như thị” là ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 3
24/04/2013
PHẨM II: “ĐỨC TUÂN PHỔ HIỀN” Trọng trách của hành giả tu tại gia Phẩm thứ hai tiếp nối phẩm thứ nhất. Vì sao Hạ lão cư sĩ không đem hai phẩm này hợp lại thành một? Lần hội tập đầu tiên, hai phẩm này đích ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 1
28/01/2014
Mười năm về trước, ở các quốc gia trên toàn thế giới, chúng tôi giảng rất nhiều lần bộ kinh Vô Lượng Thọ, tính sơ đến nay cũng khoảng mười lần. Mỗi lần giảng giải đều không giống nhau. Lần này chúng tôi quyết ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 4
24/04/2013
“Hựu Hiền Hộ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị Thiện Tư Duy Bồ tát, Huệ Biện Tài Bồ tát, Quán Vô Trụ Bồ tát, Thần Thông Hoa Bồ tát, Quang Anh Bồ tát, Bảo Tràng Bồ tát, Trí Thượng Bồ tát, Tịch Căn Bồ ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 5
24/04/2013
2. Thiện Tư Duy Bồ Tát ● Biết ân báo ân Ý nghĩa chữ Thiện quá sâu rộng, cao thâm, chúng ta rất khó hiểu, do đó cần phải hạ thấp tiêu chuẩn này để có thể thực tiễn được ngay trong cuộc sống vì ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 6
24/04/2013
  10. Tín Huệ Bồ tát, Nguyện Huệ Bồ tát, Hương Tượng Bồ tát Ba vị Bồ tát này đại biểu ba điều kiện tu hành của Tịnh Tông “Tín-Nguyện-Hạnh”. Hành giả phải thật tin tưởng Phật A Di Đà và Phật ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 7
24/04/2013
Chúng ta học Phật có thể được thọ dụng hay không? đúng như bổn kinh đã nói “Huệ dĩ chân thật chi lợi”. Ngay trong một đời hoằng pháp tu học, then chốt thành công hay thất bại cũng chỉ ở câu này. Mười ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 8
24/04/2013
Nguyện thứ hai, “Xưng tán Như Lai” Câu này rất quan trọng đặc biệt ở xã hội ngày nay. Xã hội có an định hay xã hội động loạn đương nhiên phụ thuộc nhiều nhân tố, nhưng có một nhân tố quan trọng nhất, ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 9
24/04/2013
“Cảnh tùy tâm chuyển”, phải cho rằng ngoài chính ta, tất cả chúng sanh tình dữ vô tình đều là chư Phật Như Lai biến hóa độ mình. Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta làm thế nào tu hành chứng quả, một ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 10
25/04/2013
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 10 (tiếp theo)   Nguyện thứ ba, “Quảng tu cúng dường” Bồ tát tu bố thí đối với tất cả chúng sanh, Bồ tát Phổ Hiền không tu bố thí mà ngài tu cúng dường. Người ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 11
25/04/2013
2. Thứ hai, vô úy thí Nếu nói đến bố thí vô uý thì việc ăn chay rất quan trọng. Hiện đại cùng với khoa học kỹ thuật phát triển, lò sát sanh cũng được đầu tư chuyên nghiệp hơn xưa. Tuy tôi chưa đi tham quan ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 12
25/04/2013
Thứ tư “Đại chúng sanh khổ cúng dường”, kinh Phật đã nói, tất cả chúng sanh thọ dụng của cả một đời đều là tự làm tự chịu. Không ai có thể thay thế cho ai. Thế nhưng ngay trong “không thể thay thế”, cũng ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 13
25/04/2013
Nguyện thứ tư, “Sám hối nghiệp chướng” Trước tiên chúng ta phải nói rõ cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, không những làm ác có chướng ngại mà làm thiện cũng có ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 14
25/04/2013
Loại thứ hai là “Chuyển nghiệp sám”. Đó là loại người thông minh, họ có thể chuyển biến. Việc này rất vi diệu, hiệu quả thù thắng. Tức là đem tư tưởng ý niệm của bạn chuyển đổi lại từ phàm ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 15
25/04/2013
Thứ tư, nếu chúng ta tạo tội nghiệp từ thân khẩu ý đồng nghĩa tạo mười ác nghiệp, thân tạo sát đạo dâm; miệng thì vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tâm thì tham sân si mạn. Vậy bạn phải nỗ lực cầu ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 16
25/04/2013
Mười loại tâm nghịch sanh tử luân hồi như sau: Thứ nhất, Phật khuyên bảo chúng ta phải “minh tín nhân quả”, bốn chữ này rất hay. Minh là trí tuệ, không phải mê tín. Đối với chân tướng sự thật, bạn phải ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 17
25/04/2013
Thứ tư, Phật dạy “Bất phú hà tì”. Chính mình tạo tác lỗi lầm không nên che giấu mà cần phát lồ sám hối, có dũng khí nói ra cho người nghe. Người khác nghe biết, trách cứ bạn vài ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 18
25/04/2013
Thứ tám, Phật dạy “Thủ hộ chánh pháp”, công đức vô cùng to lớn, là công đức đệ nhất trong thế xuất thế gian pháp. Chánh pháp phải gìn giữ như thế nào? trong “Quảng tu cúng dường” ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 20
25/04/2013
Nguyện thứ năm, “Tùy hỷ công đức” Trước tiên phải nhận biết “công đức” là gì. Chỗ này không thể hàm hồ được. Chúng ta thấy tại rất nhiều đạo tràng có một thùng bên trên viết ...

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ - Phần 21
25/04/2013
Nguyện thứ bảy, “Thỉnh Phật trụ thế” Điều này cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại Phật không còn ở thế gian cho nên chúng ta chỉ có thể đắp nắn tượng Phật để cúng dường, tượng trưng cho Phật pháp thường trụ ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới