Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 01
02/05/2013
Các vị đồng tu, xin chào mọi người! Hôm qua, chúng ta đã giảng viên mãn Cảm Ứng Thiên rồi. Văn tự của Cảm Ứng Thiên tuy không dài, hội tập lại một số công án, nhân duyên, cũng chính là những ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 02
02/05/2013
Các vị đồng tu, xin chào mọi người! Những vấn đề từ trên mạng gởi đến, tập hợp lại cũng không ít! Tôi nghĩ, chúng ta sẽ tìm một thời gian khác để trả lời. Có một số đồng tu một hai ngày nữa sẽ phải rời khỏi ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 03
02/05/2013
Xin chào chư vị đồng tu! Mời xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Hoàng đế Ung Chính “Thượng dụ” trang thứ hai, bắt đầu xem từ câu sau cùng, hàng thứ nhất: “Hòa thượng chi đối viết: bách gia chi hương, thập nhân ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 04
02/05/2013
Các vị đồng tu, xin chào mọi người! Chúng tôi viếng thăm Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh, xem thấy đạo trường của Đạo giáo hiện tại đang hồi phục, xem thấy đạo trường của Thiên Chúa Giáo, Thanh Trấn Tự của X-Lam giáo, ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 05
02/05/2013
Đề kinh này, phía trước tôi đã giảng qua một lần rồi nhưng chưa xong, hôm nay chúng ta giảng tiếp. “Phật Thuyết Thập Thiện” đã giới thiệu rồi, hôm nay chúng ta giảng “Nghiệp Đạo”. Vì sao gọi là ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 06
02/05/2013
Kinh văn: “Nhất thời, Phật tại Sa-kiệt-la Long cung, dữ bát thiên đại tỳ khưu chúng, tam vạn nhị thiên Bồ-tát Ma-ha-tát câu”. “Nhất thời” là thời gian, thời gian Phật nói kinh. Thời gian ở đây không ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 07
02/05/2013
Kinh văn: “Long vương! Nhữ kiến thử hội, cập đại hải trung, hình sắc chủng loại, các biệt bất da? Như thị nhất thiết, mị bất do tâm, tạo thiện bất thiện, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp sở chí”. Phần trước, Thế Tôn ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 08
02/05/2013
Chúng ta đọc lại kinh văn một lần: “Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thủ, đãn thị hư vọng, chư pháp tập khởi, tất cánh vô chủ, vô ngã ngã sở”. Hôm qua, tôi đã giảng hai câu, nói rõ tâm ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 09
02/05/2013
Kinh văn: “Tự tánh như huyễn, trí giả tri dĩ, ưng tu thiện nghiệp, dĩ thị sở sanh, uẩn xứ giới đẳng, giai tất đoan chánh, kiến giả vô yểm”. “Tự tánh như huyễn” là nói nó khởi dụng, khi khởi tác dụng, ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 10
02/05/2013
Hôm qua, tôi đã giảng: “Long vương! Nhữ quán Phật thân, tùng bách thiên ức, phước đức sở sanh, chư tướng trang nghiêm”. Hôm nay, chúng ta tiếp theo: “Quang minh hiển diệu, tế chư đại chúng, thiết vô ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 11
02/05/2013
Kinh văn: “Hựu chư thiên long, bát bộ chúng đẳng, đại uy thế giả, diệc nhân thiện nghiệp phước đức sở sanh”. Phần trước Thế Tôn dạy chúng ta, để chúng ta trước tiên thấy thân Phật. Thấy thân Phật là ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 12
02/05/2013
Kinh văn: “Nhữ kim đương ưng, như thị tu học, diệc lệnh chúng sanh, liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp”. Đoạn này là Thế Tôn khuyến khích chúng ta, tuy đối tượng nói chuyện là Long Vương Sa Kiệt La. Long vương ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 13
02/05/2013
Chào các vị đồng tu, chào mọi người! Hai ngày nay, có rất nhiều đoàn đến từ Bắc Kinh, Cam Túc, Sơn Đông, Liêu Ninh và rất nhiều khu vực khác của Trung Quốc, từ Ma Cao, Hồng Kông, cũng có người đến từ Pháp, ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 14
02/05/2013
Kinh văn: “Long vương đương tri, Bồ-tát hữu nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất? Vị ư trú dạ thường niệm, tư duy, quán sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng. Bất dung ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 15
02/05/2013
Chào chư vị đồng tu, chào mọi người! Sáng hôm nay, cư sĩ Thôi ở Bản Khê Liêu Ninh có điện thoại đến, yêu cầu tôi nói với mọi người vài câu. Họ đang tổ chức khóa tu Phật thất, Phật thất vô cùng ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 16
02/05/2013
Chào chư vị đồng tu, chào mọi người! Xin mời mở bản kinh ra, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ năm, hàng cuối cùng. “Vọng ngữ”, “Lưỡng thiệt” tôi đã giới thiệu rồi. Điều tiếp theo là “Ác ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 17
02/05/2013
Kinh văn: “Long vương! Nhược ly sát sanh, tức đắc thành tựu thập ly não pháp. Hà đẳng vi thập? Nhất, ư chư chúng sanh phổ thí vô úy. Nhị, thường ư chúng sanh, khởi đại từ tâm. Tam, vĩnh đoạn nhất thiết sân ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 18
02/05/2013
Có một vị đồng tu tên là Phạm Sanh Hoa, anh hiện nay đang đợi ở trên mạng internet. Anh hỏi, bà ngoại anh tin Phật, niệm Phật nhiều năm nay, gần đây bị tai biến trở thành người thực vật, làm thế nào để người mất ý thức ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 19
02/05/2013
Kinh văn: “Phục thứ long vương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tín pháp. Hà đẳng vi thập? Nhất giả, tư tài doanh tích, vương tặc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất năng tán diệt. Nhị, đa nhân ái niệm. ...

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH _ TẬP 20
02/05/2013
Kinh văn: “Phục thứ long vương, nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ? Nhất, chư căn điều thuận. Nhị, vĩnh ly huyên trạo. Tam, thế sở xưng thán. Tứ, thê mạc năng xâm. Thị vi tứ. Nhược năng ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới