Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 1
01/05/2013
Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người! Gần đây, có một số đồng tu yêu cầu tôi giảng lại Thái Thượng Cảm Ứng Thiên lần nữa và mong muốn đưa đến đài truyền hình phát sóng. Đây là một ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 2
01/05/2013
Trong “Dịch Kinh” cổ xưa của Trung Quốc nói rõ: Tích thiện chi gia, Tất hữu dư khánh; Tích bất thiện chi gia, Tất hữu dư ương. “Tất” là tất định, là chữ rất khẳng định, cũng chính là nói nhân quả ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 3
01/05/2013
Đạo lý của cảm ứng rất sâu, sự tích của cảm ứng rất rộng. Cổ nhân khích lệ chúng ta rất nhiều, thương yêu chu đáo mọi bề. Cổ thư dạy bảo chúng ta, trong thế xuất thế gian pháp, tín tâm là nhân tố ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 4
01/05/2013
Xin chào các vị đồng tu! Ngày hôm qua, chúng ta đã giảng hai câu đầu của Cảm Ứng Thiên là “Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu”.Trong Hội Biên đã nêu ra những công án nhiều đời, ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 5
01/05/2013
Chúng ta đã đọc qua bốn câu cương lĩnh của Cảm Ứng Thiên ở phía trước, cũng chính như Tư Mã Quang đã nói: “Ta giữ lại tiền của cho con cháu, con cháu chưa chắc có thể nắm giữ được. Ta giữ sách vở cho ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 6
01/05/2013
Cảm Ứng Thiên bắt đầu từ câu chánh văn thứ tư: “Toán giảm tắc bần, hào đa phùng ưu hoạn”, đến câu thứ chín:“Toán tận tắc tử” đều nói tỉ mỉ chân tướng sự thật. Cái gì gọi ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 7
01/05/2013
Hôm qua, chúng ta đã giảng đến “Toán giảm tắc bần hào, đa phùng ưu hoạn, nhân giai ác chi, hình họa tùy chi”. Cảm Ứng Thiên, văn tuy không dài, nhưng cảnh giới ở trong mỗi câu nói đều là ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 8
01/05/2013
Cảm Ứng Thiên, từ câu thứ ba đến câu thứ chín là một đoạn. Đoạn này nói tổng quát về quả báo của tạo tác ác nghiệp. Tuy văn tự không nhiều nhưng hàm nghĩa vô cùng sâu rộng. Sau đây có ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 9
01/05/2013
Văn tự của Cảm Ứng Thiên không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 1.000 chữ. Trong “Hội Biên” đem bài văn này chia thành 124 đoạn nhỏ. Một số đoạn chỉ có một vài câu, đoạn cuối cùng thì tương đối dài, ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 10
01/05/2013
Chúng ta xem Cảm Ứng Thiên, câu thứ mười hai: “Nguyệt hối chi nhật, Táo thần diệc nhiên”. Tám chữ này là một đoạn. Bài văn này vừa mở đầu đã nói rõ cho chúng ta nguyên lý của nghiệp ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 11
01/05/2013
Hôm qua chúng ta đã học đến câu thứ mười bốn: “Kỳ quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Quá thất đại tiểu, hữu kỉ bách chủng”. Chữ “sự” này là chủng loại. ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 12
01/05/2013
Chúng ta xem đoạn thứ mười sáu: “Bất lý tà kính, bất khi ám thất”. Đoạn này là nói phước báo, phía trước đã nói qua. Ở toàn văn, đây là đoạn thứ ba (những phân đoạn của Cảm ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 13
24/05/2013
Chúng ta giảng đến căn bản của tu học, tức là làm thế nào để thật sự có được tâm thành kính, đối với đúng-sai, tà-chánh, thiện-ác phải có sự phân biệt thật rõ ràng. Sự việc này vốn ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 14
24/05/2013
Trong Cảm Ứng Thiên Hội Biên, khi giảng đến “tích lũy công đức”, đã trích dẫn một đoạn “tích thiện” ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Đoạn lớn này, trước đây tuy đã giảng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 13
28/05/2013
Chúng ta giảng đến căn bản của tu học, tức là làm thế nào để thật sự có được tâm thành kính, đối với đúng-sai, tà-chánh, thiện-ác phải có sự phân biệt thật rõ ràng. Sự việc này vốn ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 14
28/05/2013
Trong Cảm Ứng Thiên Hội Biên, khi giảng đến “tích lũy công đức”, đã trích dẫn một đoạn “tích thiện” ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn. Đoạn lớn này, trước đây tuy đã giảng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 15
28/05/2013
Trong phần “Tích lũy công đức”, trong Hội Biên đã trích dẫn “phương pháp tích thiện” mà trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã nói. Người tu hành là người lập chí muốn làm một người tốt, đem ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 16
29/05/2013
Chúng ta giảng đến sự nhận thức đối với thiện ác, họa phước, lợi hại, điều này chúng ta đã nói qua mấy lần rồi. Thật ra đây là vấn đề lớn, quyết không phải dùng mấy câu là có thể nói rõ ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 17
02/06/2013
Trong “Tích lũy công đức” chúng ta đã nói đến “tùy duyên tế chúng - cứu người nguy cấp”, đây là những trích dẫn của Liễu Phàm Tứ Huấn. Thứ sáu là “Hưng kiến đại ...

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_ Tập 18
04/06/2013
“Tùy duyên tế chúng” gồm có mười hạng mục. Phía trước đã giới thiệu qua tám điều rồi, phía sau còn lại hai điều là “Kính trọng tôn trưởng” và “Yêu quý vật mạng”. Thứ ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới