Lấy giáo dục hoằng dương Phật Pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Lời Nói Đầu Hoa Nghiêm Áo Chỉ
25/04/2013
LỜI NÓI ĐẦU Trên kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: “Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc”. Do đó, học Phật quan trọng nhất là phải nhìn ...

Lời Nói Đầu Hoa Nghiêm Áo Chỉ
13/05/2013
LỜI NÓI ĐẦU Trên kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: “Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc”. Do đó, học Phật quan trọng nhất là phải ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 1
14/05/2013
1. Duyên khởi Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu! Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán. Tính đến hôm nay, Tịnh Không tôi đã rời khỏi Đài Loan có đến mười ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 2
14/05/2013
Hiện tại chúng ta từ nơi Bồ-tát Di Lặc biết được tin tức đó. Loại vi tế này ở trong vật lý học hiện tại chúng ta đều không cách gì dò tìm ra được, thời gian của nó quá ngắn. Bồ-tát Di Lặc nói ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 3
14/05/2013
Tá là nương vào diệu chỉ của năm thừa, một bộ kinh đều là như vậy, mỗi bộ kinh cũng đều là như vậy. Kinh văn dài thì tính đến Hoa Nghiêm, bộ kinh lớn; kinh văn ngắn là Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 4
14/05/2013
Loại thứ hai là phá được “biên kiến”. Biên kiến là gì vậy? Đối lập. Biên là hai bên, ta cùng người là đối lập, chúng sanh cùng Phật đối lập, hiện tại khoa học gia gọi là gì? Tương đối. ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 5
14/05/2013
“Vị nhược hữu quốc độ giảng thuyết thử kinh, tắc bổ tướng đại thần hoà duyệt vô tranh, vương sở kính ái, an ổn phong lạc, tuỳ tâm sở nguyện, giai đắc mãn túc dã”. Bạn nói xem, công đức giảng  kinh bao lớn? ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 6
14/05/2013
Điều thứ ba trong ngũ chỉ, “tánh khởi phồn hưng pháp nhĩ chỉ”. “Tánh” là tự tánh, khởi chính là khởi nhị dụng. “Phồn hưng” chính là năng sanh vạn pháp, vạn sự vạn pháp trong vũ trụ, cho ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 7
14/05/2013
Thứ sáu trong lục quán, “chủ bạn hỗ hiện đế võng quán”. Tùy cử một pháp, đều có thể làm chủ, đều có thể làm bạn. Chúng ta vẫn là lấy tôn giáo để nói, mọi người dễ dàng hiểu ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 8
14/05/2013
Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán, bổn văn đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc qua vài câu trước: “Nhất hiển nhất thể giả, vị tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nhiên thử tức thị Như lai tạng trung ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 9
14/05/2013
Phía trước đã nói sở nhiếp, chúng ta đã học qua, chúng ta tiếp theo học “ẩn phú chi nghĩa”. Cái gì gọi là ẩn phú? Chân như, chính là Phật nói “tất cả chúng sanh đều có ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 10
14/05/2013
Kinh văn: “Nhất, hiển nhất thể giả, vị tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nhiên thử tức thị Như Lai tạng trung pháp tánh chi thể, từ bổn dĩ lai tự tánh mãn túc, xứ nhiễm bất cấu, tu trì bất tịnh, cố vân tự tánh thanh ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 11
14/05/2013
Cái thứ hai là nói “tập nhân”. Cái sanh nhân này, sanh nhân của vạn vật là cái gì? Là duy tâm sở hiện, cái tâm này chính là tự tánh. Tự tánh năng hiện. Năng hiện vì sao ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 12
14/05/2013
Thứ hai, “Liễu Nhân Phật Tánh”. Liễu là tường tận. “Chiếu liễu chân như chi lý chi trí tuệ”, chính là chiếu liễu, chân như chi lý đó là trí tuệ, đó chính là liễu ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 13
14/05/2013
Hoa Tạng cùng Cực Lạc là con người tạo ra, không phải trời sanh, chính là bởi vì cư dân của thế giới đó của họ hiểu rõ thật tướng các pháp, họ biết được tất cả chúng sanh quan hệ với chính mình ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 14
14/05/2013
“Ngôn hải ấn giả, chân như bổn giác dã, vọng tận tâm trừng vạn tượng tề hiện”, vẫn là xem lại từ ngay chỗ này. Trong văn nói đến “Hải ấn”, chúng ta từ một số tư liệu có liên quan, tham khảo nói ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 15
14/05/2013
Cái thứ ba là “không chấp trước tướng tâm duyên”. Cái gì gọi là tướng tâm duyên? Chúng ta nghe rồi, nghĩ trong nó có ý nghĩa gì. Thật không nên nghĩ, vừa nghĩ thì sai, vì sao vậy? ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 16
14/05/2013
Thứ hai là năng kiến tướng. Tam tế tướng, bạn thấy một niệm vẫn có Tam tế tướng này. Nghiệp là động, khi vừa động, nó liền có chuyển biến. Cái chuyển biến này cũng là quá vi tế, chuyển động thành  “năng ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 17
14/05/2013
Kinh văn: “Ngôn Hoa Nghiêm giả, hoa hữu kết thật chi dụng, hành hữu cảm quả chi năng, kim tắc thác sự biểu chương, sở dĩ cử hoa vi dụ”. “Hoa Nghiêm” phải nên đọc là “Hoa Nghiêm”. Chữ “hoa” này ...

HOA NGHIÊM ÁO CHỈ_ PHẦN 18
14/05/2013
Lần này tôi đến Cao Hùng, tôi đến thăm bác sĩ Lưu, ông trị bệnh nha chu cho tôi. Ngày thứ nhất đến ông kiểm tra cho tôi, trong đỉnh răng khều ra một chút, chúng ta gọi là chất cáu bẩn, cạu vôi trong răng ra, ...

Hoa Sen(127 Ảnh)

Quán Thế Âm Bồ Tát(9 Ảnh)

Tây Phương Cực Lạc TG(29 Ảnh)

Hòa Thượng(329 Ảnh)

A Di Đà Phật(80 Ảnh)

Tây Phương Tam Thánh(45 Ảnh)

Nhận thông báo bài giảng mới